0
2713

นัททิว-เก่ง-ซีดีร่วมตัดสินรอบชิงชนะเลิศ

TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 9

 

 
กรมสุขภาพจิตในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  และหน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน เฟ้นหาเยาวชนต้นแบบ TO  BE  NUMBER  ONE  หรือ TO  BE  NUMBER ONE IDOL  ประจำปี 2562 โดยคัดเลือกเยาวชนจากทั่วประเทศ 40 คน เข้าเก็บตัว  และใช้รูปแบบการแข่งกันทำความดีสอดแทรก เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ภาคภูมิใจในตนเอง มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเอง ด้วยการแสดงความสามารถที่หลากหลาย ทั้งด้านการแสดง การเข้าสังคม การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  เป็นทั้งคนเก่ง และคนดี  โดยจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศ  “TO BE NUMBER ONE IDOLรุ่นที่ 9 ประจำปี 2562” ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ภายในงานมี หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ครูใหญ่บ้าน TO BE NUMBER ONE เป็นประธาน ร่วมด้วยคณะกรรมการตัดสิน ท็อป-ดารณีนุช ปสุตนาวินหลิว-มนัสวี กฤตตานุกูลนัททิว-ณัฏฐ์ ทิวไผ่งามซีดี-กันต์ธีร์ ปิติธัญ และเก่ง-ธชย ประทุมวรรณ โดยผู้ชนะเลิศฝ่ายชายคือ นายพงศภัค อุดมโภชน์(แซนต้า) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สมุทรปราการ และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิงคือ น.ส.มีน่า เวนเคนยอน(มีน่า) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.ลำปาง
การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ดีและแข็งแรงให้กับสังคม สนับสนุนเยาวชนให้ค้นพบความสามารถที่แท้จริงที่เป็นข้อดีและจุดเด่นของตัวเอง  แล้วต่อยอดความสามารถ ให้พร้อมที่จะก้าวมายืนอยู่แถวหน้า เพื่อเป็นต้นแบบและแรงจูงใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ได้อย่างภาคภูมิ