กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

0
265

สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC จัด การประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-NIA Center of Excellence 2019” ประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการประชุมสูงสุดของภาคการพัฒนาโทรคมนาคมแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU-D) ที่เป็นไปตามกำหนดในรัฐธรรมนูญ (Constitution) และอนุสัญญา (Convention) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป แอฟริกา อาหรับ และเอเชียแปซิฟิก ที่มาร่วมเสนอ แนะแนว เกี่ยวกับนโยบาย หรือดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ ตลอดจนร่วมกันพิจารณากำหนดแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อกำหนดทิศทางของแนวนโยบายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและกำกับดูแลโทรคมนาคมขององค์กรแต่ละหน่วยงานที่ดูแล โดยโครงการความร่วมมือดังกล่าว ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติ NBTC-ITU Center of Excellence 2019 ในประเด็นเรื่อง Artificial Intelligence Overview เป็นระยะเวลา วัน ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม The Suite ชั้น 3 โรงแรม เรดิสัน บลูพลาซ่า กรุงเทพฯ

การจัดการประชุมเป็นไปตามโครงการความร่วมมือในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ NBTC-ITU-NIA Center of Excellence 2019” ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานพัฒนาด้านคมนาคมภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยพัฒนาโทรคมนาคมปี ค.ศ.2017 (World Telecommunication Develop Conference : WTDC-17) ในการยกระดับและพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจการโทรคมนาคมภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและเพื่อกำหนดทิศทางของแนวนโยบายของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและ ICT ตลอดจนพัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีภายใต้โครงการความร่วมมือของ ITU-D ระหว่างประเทศสมาชิก ถือเป็นการเผยแพร่ความรู้ในด้าน Artificial Intelligence (AI) ให้แก่ประชาชนคือองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศสมาชิก