เซ็นทรัลโคราช ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “คาร์บอนต่ำสาธิต”

0
1110

 

ด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ(UNDP) ให้ดำเนินโครงการ “คาร์บอนต่ำสาธิต เทศบาลนครนครราชสีมา” (Low Carbon Demonstration Project Implementation for  Municipality) ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน (Achieving Low Carbon Growth in Cities Through Sustainable Urban Systems Management in Thailand Project) โดยในพิธีลงนามนี้จัดขึ้นระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมเข้าร่วมโครงการ ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช มีความพร้อมอย่างยิ่งเนื่องจากมีการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่การออกแบบและก่อสร้างตัวอาคาร โดยได้รับรางวัลอาคารต้นแบบประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน (Building Energy Code) ในระดับ ดีมาก อีกทั้ง ยังได้ดำเนินงานในชื่อโครงการ “คาร์บอน ฟุตพริ้นท์” (Carbon Footprint) อีกด้วย

“คาร์บอน ฟุตพริ้นท์” (Carbon Footprint) หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย ตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจชื้อของผู้บริโภคและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น การใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก เนื่องจากขณะนี้ในหลายประเทศเริ่มมีการนำคาร์บอนฟุตพริ้นท์มาใช้ ทั้งในอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลี มีการเรียกร้องให้สินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยต้องติดเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นอกจากนั้น หากประเทศไทยมีการดำเนินโครงการและเก็บข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจน จะช่วยให้เรามีอำนาจในการต่อรองมากขึ้นในการประชุมระดับโลกเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้ศูนย์การค้าและบริษัทในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ดำเนินงานบริหารจัดการด้านพลังงานและโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่ระดับโลก ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ซีพีเอ็น ผู้พัฒนาศูนย์การค้าในระดับภูมิภาค ที่ได้รับการชื่นชมสูงสุดจากทุกคน และไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขในระดับโลก