ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์การค้าพรอมนาด ชี้แจง เรื่องพนักงานติดเชื่อไวรัส Covid-19 นั้น ไม่เป็นความจริง

0
766

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์การค้าพรอมนาด ชี้แจง เรื่องพนักงานติดเชื้อไวรัส Covid-19 นั้น ไม่เป็นความจริง

สืบเนื่องจากการเผยแพร่ข่าวผ่าน Social Media และสื่อโทรทัศน์ เรื่อง พนักงานร้านค้าใน ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ติดเชื่อไวรัส Covid-19 นั้นศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด ขอชี้แจงว่า ณ ขณะนี้

จากการตรวจสอบกับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ยืนยันว่า ผู้ติดเชื้อไม่ใช่พนักงานของ ร้านค้าในศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ตลอดจนร้านค้า และพนักงานในศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ยังไม่มีการติดเชื้อไวรัส Covid-19 แต่อย่างใดข้อมลูดังกล่าวไม่มีมูลความจริง

ศนูย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และศูนย์การค้าเดอะพรอมานาดให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก และเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าพนักงานรวมถึงพนักงาน ในร้านค้าเช่าทุกคนหากพบว่าพนักงานคนใดมีอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่าปกติเรามีมาตรการคัดกรอง ให้หยุดงาน และตรวจหาเชื้อตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสขุขอความกรุณางดแชร์ข้อความที่ไม่เป็นความจริง ดังกล่าว และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563