สถ. จัดงานแถลงข่าว M.O.I RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี

0
523

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ในพิธีแถลงข่าวโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และรองประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ นายชยาวุธ จันทร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ได้แก่ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ นางอารยา อรุณานนท์ชัย และ ดร. พรชัย มงคลวนิช นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ปิยภรณ์ แสนโกศิก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จากัด ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดการประกวด Miss Universe Thailand แอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022 พงศ์ชนก กันกลับ Miss Thailand World 2009 และนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย และ พศตุ ม์ บานแย้ม ดารานักแสดงชื่อดัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานสังกัด กระทรวงมหาดไทย 15 หน่วยงาน ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย กาหนดจัดโครงการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I RUN 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิ ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สาหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังเป็นการ ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทาให้ประชาชนอยู่เป็นสุข ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญาและ จิตวิญญาณ ดารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I RUN 2022 เป็นกิจกรรมการวิ่งรูปแบบ Virtual Run รับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Line Official MOI Run 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และกาหนดระยะทางการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Fun run 5 กิโลเมตร มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ เหรียญตราสัญลักษณ์ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย และของที่ระลึก
“ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และรักในการออกกาลังกายโดยการวิ่ง สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมเป็นส่วน หนึ่งในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุน ทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของเยาวชนไทยไป ด้วยกัน” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้าย


ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะส่งมอบให้กับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรม ราชินูปถัมภ์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป