บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ “BAM” แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

0
1372

 

 

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนรวมกันไม่เกิน 1,535 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 280 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 1,255 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) จำนวนไม่เกิน 230 ล้านหุ้น รวมทั้งสิ้นจำนวนไม่เกิน 1,765 ล้านหุ้น ช่วงราคาเสนอขาย 15.50 –17.50 บาทต่อหุ้น (ประชาชนทั่วไปจะต้องจ่ายเงินจองซื้อ 17.50 บาทต่อหุ้น) โดยประชาชนและนักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นไอพีโอของ BAM ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง ธนาคารได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศในเวลาทำการ โดยผู้จองซื้อที่เป็นประชาชนทั่วแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านหุ้นต่อหนึ่งราย ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย (Lead Underwriters หรือ “UWs”) และตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นทุกรายรวมกันมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1,765 ล้านหุ้น

BAM มีจุดประสงค์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนส่วนหนึ่งในการร่วมประมูลทรัพย์สินด้อยคุณภาพเพิ่มเติมให้กับพอร์ตฟอลิโอ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมทั้งต่อยอดบทบาทของ BAM ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะยาว