แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แนะเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน เสริมแกร่งแรงงานไทยรับลงทุนอีอีซี

0
638

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป แนะเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน เสริมแกร่งแรงงานไทยรับลงทุนอีอีซี

 

 

 

จากการสำรวจสถานการณ์แรงงานภาคอุตสาหกรรมของแมนพาเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ในครึ่งปีแรกภาพรวมจะเป็นช่วงชะลอตัวและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไป  ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการทดแทนแรงงานมากกว่าการขยายโครงสร้าง เนื่องจากผ่านพ้นฤดูกาลของการสั่งซื้อที่คึกคักในช่วงปลายปีที่มีการเร่งกำลังการผลิต นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในส่วนของเสถียรภาพทางการเมืองของไทย ซึ่งนักลงทุนอยู่ในช่วงรอดูทิศทางส่งผลให้การลงทุนยังทรงตัวไม่หวือหวา

จากการประกาศนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)  ทำให้เกิดการสร้างฐานการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการดำเนินงานตลอด 2 ปีของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ได้ทำให้เกิดการสร้างฐานการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศตาม พ.ร.บ.อีอีซี เมื่อ พ.ศ. 2561 เพื่อเปิดประตูรับการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 และทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ ได้แก่ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 จากที่ทราบในพื้นที่ดังกล่าว มีภาคอุตสาหกรรมการผลิตจำนวนมากทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมของประเทศที่มีการเติบโต

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย  สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด เปิดเผยถึงมุมมองตลาดงานและแรงงานในกลุ่มอีอีซีว่า  “สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มอีอีซีมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงความสามารถของแรงงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวที่มีจะนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น อาทิเช่น ทักษะในการควบคุมเครื่องจักรและหุ่นยนต์  ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และความสามารถทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ดังนั้น จึงต้องการแรงงานที่มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill) แต่ไม่ได้หมายความว่าจะนำแรงงานกลุ่มนี้ไปใช้แรงงาน แต่แรงงานกลุ่มนี้จะต้องมีความสามารถควบคุมดูแลการทำงานเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้  ความต้องการแรงงานในกลุ่มโรงงานในอีอีซีในช่วงไตรมาส 3 ของปีที่ส่วนใหญ่มีการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งจากประเทศจีน ญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศในกลุ่มยุโรป จะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเฉพาะในระดับผู้บริหารและกลุ่มแรงงานระดับวิชาชีพ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการพัฒนาโครงการพื้นฐานและการก่อสร้าง  ส่วนในกลุ่มแรงงานฝีมือ แรงงานกึ่งฝีมือ รวมถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานจะมีการเคลื่อนย้ายในช่วงไตรมาส 4 ของปี”

“แนวโน้มของตลาดแรงงานที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในกลุ่มอีอีซี ได้แก่ สายงานไอที  วิศวกร เจ้าหน้าที่เทคนิคและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต กลุ่มงานด้านสุขภาพ  การศึกษา และกลุ่มโลจิสติกส์-การขนส่ง เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม แรงงานระดับผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่คนไทยมักไม่ประกอบอาชีพในลุ่มนี้ อย่างไรก็ตามผู้ใช้แรงงานยังคงมีความต้องการอยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าว  ดังนั้น จึงทำให้เกิดเทรนด์ในการพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทักษะความสามารถในสายอาชีพ เพื่อให้ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากลโดยแบ่งเป็น 7 กลุ่ม  คือ ก่อสร้าง, อุตสาหการ, ไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิคส์/ คอมพิวเตอร์, อุตสาหกรรมศิลป์, ภาคบริการ และเกษตรอุตสาหกรรม  นอกจากนี้  กลุ่มแรงงานที่มีความน่าสนใจรองรับการลงทุนอีอีซี  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงานด้านโรงแรม สปา รวมถึงสายงานด้านการก่อสร้างและซ่อมบำรุง ก็ยังคงเป็นที่ต้องการสูงตามฤดูกาลของการพัฒนาและดูแลรักษาประจำปี”

อย่างไรก็ตาม แมนพาวเวอร์กรุ๊ปในฐานะที่ปรึกษาด้านตลาดแรงงาน พบว่า  จากการศึกษาและเก็บรวบรวมความคิดเห็นของผู้ประกอบการมีมุมมองและข้อเสนอแนะว่าในภาพใหญ่ของประเทศควรจะมีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการศึกษาด้านสายอาชีพให้กับกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษารวมถึงกลุ่มผู้ปกครอง เนื่องจาก ที่ผ่านมาค่านิยมในการเรียนผู้ปกครองจะเน้นให้เด็กเยาวชนเรียนในสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ ซึ่งไม่ตอบรับกับความต้องการแรงงานที่ต้องการ   กลุ่มแรงงานควรมีทักษะความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์ในการทำงานจากการเรียนและการทำงานควบคู่กัน  และยังเป็นการปูพื้นฐานด้านอาชีพให้พร้อมในการเข้าสู่ตลาดงาน ส่งให้การขับเคลื่อนธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วทันกับการแข่งขันทางธุรกิจ

ทั้งนี้  ภาพตลาดแรงงานในปัจจุบันยังเป็นไปในทิศทางบวก ถึงแม้จะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นแต่แรงงานคนยังเป็นส่วนสำคัญที่ต้องใช้ในการควบคุมดูแลรักษาเครื่องจักรและหุ่นยนต์  อย่างไรก็ตามแรงงานจะต้องมีการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามทักษะความสามารถอีกด้วย  แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ในฐานะผู้นำที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมแรงงานกว่า 80 ประเทศทั่วโลก และในประเทศไทย มีการเตรียมความพร้อมแรงงานเพื่อให้ได้มาตรฐานตอบโจทย์ตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ถึงเวลา…ผู้ประกอบการไทยเตรียมพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน