พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ไอซีดีแอล ร่วม 8 สมาคมดิจิทัลไทย พัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

0
536

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ไอซีดีแอล ร่วม 8 สมาคมดิจิทัลไทย พัฒนาทักษะบุคลากรดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

 

ICDL Thailand และสมาคมสำคัญหลักด้านดิจิทัลของประเทศไทยทั้ง 8 สมาคม อันได้แก่ 1. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2. สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 3. สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 4. สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ 5. สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 6. สมาคมดิจิทัลไทย 7. สมาคมอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย และ 8. สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ได้มีข้อตกลงและลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ให้กับสมาชิกของทุกสมาคมอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานธุรกิจดิจิทัล ให้มีขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีโอกาสที่จะได้วุฒิบัตรรับรองความรู้และทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล (ICDL – International Computer Driving License)
  • เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูง (Professional Skills) ของบุคลากรในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากลผ่านทางการใช้หลักสูตรของ ICDL ทั้งนี้จะป็นการร่วมเร่งขับเคลื่อนไทยแลนด์ 0 และดิจิทัลไทยแลนด์ให้มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนต่อไป
  • เพื่อทำการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer) ตามมาตรฐานสากล ให้กับสมาชิกของทุกสมาคม และบุคลากรดิจิทัลจากทุกภาคส่วนให้สามารถเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) สำหรับสนับสนุนการปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล
  • เพื่อผนึกกำลังร่วมกันในการสร้าง เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านดิจิทัลไปพัฒนางานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสำหรับช่วยเหลือสังคมและประชาชนทั่วไป
  1. ส่งเสริม บ่มเพาะ และสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิผล

ในโอกาสนี้ นางววรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็น ประธานเปิดงานและกล่าวแสดงความยินดีในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ระหว่าง 8 สมาคม ร่วมกับ ICDL Thailand ในขณะเดียวกัน ยังได้รับเกียรติจาก ดร. ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand พร้อมด้วยนางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร ICDL ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นใดที่มีความสนใจ สามารถติดต่อร่วมเป็นเครือข่ายด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของประเทศ หรือการเป็นศูนย์สอบมาตรฐานสากล ICDL กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ นางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ อีเมล : [email protected]

เกี่ยวกับ ICDL

The International Computer Driving Licence (ICDL) คือวุฒิบัตรรับรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สากล มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคคลในทุกระดับทั่วโลกให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ปัจจุบัน มาตรฐานของ ICDL ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก อีกทั้งยังได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของไทย และสมาคมด้านคอมพิวเตอร์ในระดับนานาชาติ รวมทั้ง องค์การสหประชาชาติ ยูเนสโก และบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก

เกี่ยวกับหลักสูตร ICDL

หลักสูตร ICDL ได้เน้นพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มทักษะดิจิทัลระดับที่จำเป็นสำหรับกำลังคน (Workforce Digital Skills) ได้แก่ 1.1 กลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐาน (Basic Skills) ได้แก่ พื้นฐานคอมพิวเตอร์ (Computer Basics) พื้นฐานการออนไลน์ (Online Basics) 1.2 กลุ่มหลักสูตรทักษะเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Productivity Skills) ได้แก่ หลักสูตรเพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือโปรแกรมอำนวยความสะดวก (Application) ขั้นต้นสำหรับการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น การประมวลผลคำ (Word Processing) แผ่นตารางทำการ (Spreadsheet) และการนำเสนอ (Presentation) 1.3 กลุ่มหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม การทำงานร่วมกันออนไลน์ (Online Collaboration) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมั่นคงปลอดภัย (IT Security)
  2. กลุ่มทักษะดิจิทัลระดับสูง (Professional/Occupational Digital Skills) จัดกลุ่มทักษะตามลักษณะเฉพาะของงาน อาทิ 2.1 กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายงานการตลาดและการสื่อสาร 2.2 กลุ่มหลักสูตรสำหรับสายงานการเงินและการบริหาร 2.3 กลุ่มหลักสูตรสายงานการออกแบบ 2.4 กลุ่มหลักสูตรสายงานด้านเทคนิค และ 2.5 กลุ่มหลักสูตรสำหรับครู อาจารย์ และนักการศึกษา