ดร. เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง รับรางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ สาขาเกียรติคุณทูตวัฒนธรรม ด้านทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ดีเด่น

0
1019


ดร
.เทอดพงษ์ หงษ์หิรัญเรือง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ได้รับการคัดเลือก และพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับรางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ สาขา เกียรติคุณทูตวัฒนธรรม ด้านทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ดีเด่น  จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในโครงการปณิธานความดี เพื่อแผ่นดินพ่อและ ในโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานสู่ประชาคมอาเซียน มอบรางวัลอัครบุคคลแห่งชาติ สาขา เกียรติคุณทูตวัฒนธรรมด้านทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564

โรงแรมอมารี ดอนเมือง เขตดอนเมือง ที่ผ่านมา