ชื่นศิกานต์ โกเศสธนพัฒน์ สมาคมสร้างสรรค์การพัฒนาจิตใต้สำนึก คว้ารางวัล “มาลัยสยาม” สาขาแม่แบบการทำความดี จิตสาธารณะ (จิตอาสา)

0
1163

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมา ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหัวโกรก ชลบุรี จัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณ รางวัลหนึ่ง ปณิธาน สร้างความดี เพื่อแผ่นดิน กับรางวัล “มาลัยสยาม” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยตระหนักถึงคุณค่าของบุคคล คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย ในการยกย่องส่งเสริม คนดี บุคคล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณรางวัลอันทรงเกียรติ ณ ห้องเบญจรัศมี ชั้น ๓ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา โดยมี ม.ร.ว.มาลินี จักรพันธุ์ เป็นประธานมอบรางวัล

และหนึ่งในบุคคล องค์กร นักธุรกิจ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เข้ารับรางวัล “มาลัยสยาม” ในสาขาแม่แบบการทำความดี จิตสาธารณะ (จิตอาสา) คือ น.ส.ชื่นศิกานต์ โกเศสธนพัฒน์ สมาคมสร้างสรรค์การพัฒนาจิตใต้สำนึก

โดย นางสาวชื่นศิกานต์ โกเศสธนพัฒน์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่า

รู้สึกประทับใจที่รับรางวัล “มาลัยสยาม” เป็นรางวัลที่มีค่าสูงสุดในชีวิต ดีใจมากๆ ค่ะเพราะไม่เคยคิดว่าจะได้รับรางวัลการทำความดีในระดับประเทศ นับเป็นเกียรติประวัติและเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต ขอจารึกไว้ในความทรงจำ เป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจช่วยส่งเสริม และเพิ่มพลังในการสร้างสรรค์ทำความดีตลอดชีวิตค่ะ ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีคณะกรรมการทุกท่านที่เมตตา มองเห็นจิตอาสาตัวเล็กๆ ที่ชอบช่วยเหลือคนในสังคมเพื่อหวังเห็นคนไทยแบ่งปันรอยยิ้มที่เคยมีมาในอดีตที่เคยเป็นสยามเมืองยิ้ม เพื่อให้คนไทยได้มีความสุขในระดับจิตใต้สำนึกและร่วมกันแบ่งปันสิ่งดีๆ ต่อๆ ไปด้วยหัวใจของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง

-ปัจจุบันทำงานประกอบอาชีพ

ปัจจุบันดิฉันทำหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ช & นักสั่งจิตใต้สำนึก เป็นวิทยากรร่วมกับกลุ่มเพื่อนแสงสว่างกลางดวงใจ ,กลุ่มฟรีฟิช ,กลุ่มเพื่อนในสมาคมสร้างสรรค์การพัฒนาจิตใต้สำนึก เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์คืนคนดีสู่สังคมในเรือนจำ ,กลุ่มเด็กและเยาวชนผู้หลงผิด หลายแห่งทั่วประเทศ

สำหรับผลงานการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม มีอะไรบ้าง

1.รางวัลตาชั่งทองบุคคลดีเด่นแห่วปี 2562 สาขา การสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และถ่ายทอดประสบการณ์เชิงบวกสร้างภูมิคุ้มกันด้านกำลังใจ

2.จิตอาสาพัฒนาศักยภาพตนเอง “Life Coach” กลุ่มFree Fish

บ้านอุเบกขา .นครปฐม

บ้านเมตตา .ราชบุรี

3.วิทยากรอบรมการเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนเพิ่มทักษะชีวิต ด้วยศาสตร์ NLP ศาลเยาวชน และครอบครัว .ฉะเชิงเทรา .นนทบุรี  .ปทุมธานี

4.วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยกิจกรรมแสงสว่างกลางดวงใจ” .สมุทรสาคร , .สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

5.วิทยากรโครงการ มอบโอกาสดีๆ ให้สตรีอีกครั้งทัณฑสถานหญิงธนบุรี กรมราชทัณฑ์

6.วิทยากบรรยายโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ธรรมสถานว่องวานิช .เมือง .สมุทรปราการ

7.วิทยากรจิตอาสาในโครงการบวชเนกขัมมนารี อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ บระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธรรมสถานว่องวานิช .เมือง .สมุทรปราการ

8.วิทยากรจิตอาสาค่ายเยาวชนคนรัก D” บ้านครูจา พัทยา

9.จิตอาสา “Life Coach” ที่มูลนิธิเด็กบ้านโสสะ .สมุทรปราการ

10.จิตอาสาในโครงการ ฟังด้วยหัวใจ สันติศึกษา คลายทุกข์หลักสูตรสันติศึกษาที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

11.จิตอาสา โครงการ Beautiful life ชีวิตมีค่าที่บ้านกรุณาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา.สมุทรปราการ

ช่วยฝากแนวความคิดทัศนคติให้ในการใช้ชีวิต เพื่อให้เป็นกำลังใจต่อคนรุ่นหลัง

จงใช้ชีวิตอยู่เพื่อสร้างตำนานให้ตัวเอง 1เล่มเพื่อเป็นของขวัญรางวัลที่ได้เกิดมาบนโลกนี้ โลกจะจดจำสิ่งที่เราทำเพื่อผู้อื่น ดังคำกล่าวที่ว่าอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินสัจจะธรรมที่เป็นจริงเมื่อลงมือทำ

สามารถติดตามผลงานของอาจารย์ ได้ที FB: ชื่นศิกานต์ โกเศสธนพัฒน์, FB: สมาคมสร้างสรรค์การพัฒนาจิตใต้สำนึกแบบองค์รวม เบอร์โทรศัพท์ 064-656-4965 และที่ Line :064-656-4965