งานพระธรรมจาริกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร์บนพื้นที่สูง

0
877

 

พม. บูรณาการมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารฯ และคณะพระธรรมจาริก

เปิดนิทรรศการ “งานพระธรรมจาริกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร์บนพื้นที่สูง”

ในพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

           กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดนิทรรศการ “งานพระธรรมจาริกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร์บนพื้นที่สูง” พร้อมอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีกราบลาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2562 ร่วมด้วยพระเทพกิติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก เป็นประธานร่วมกับ นายอนันต์  ดนตรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดนิทรรศการ “งานพระธรรมจาริกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร์บนพื้นที่สูง” โดยมี คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติ

            การจัดแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานพระธรรมจาริกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง คาดหวังให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายได้รับทราบภารกิจพระธรรมจาริก ในการส่งเสริมสวัสดิการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง นิทรรศการพระธรรมจาริก ประกอบด้วย พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานพระธรรมจาริก ประวัติความเป็นมาและภารกิจโครงการพระธรรมจาริก สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของแต่ละชนเผ่า ตลอดจนดอกผลของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะพระธรรมจาริก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง ๑๖ แห่ง และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ที่ได้ร่วมมือกันทำงานพระธรรมจาริกมาโดยตลอด

 

โดย นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในพิธีกราบลาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2562 โดย พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกียรติจากคุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และพนักงาน ร่วมบริจาคเงิน อาหารและน้ำดื่มเพื่อการกุศล จำนวน 460,000 บาท เพื่อเป็นตัวแทนส่งมอบเงินบริจาคร่วมการกุศลจากผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ จำนวน 39,500 บาท รวมทั้งสิ้น 499,500บาท ทั้งนี้บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ยังสนับสนุนพนักงานเข้าร่วมเป็นจิตอาสา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

นางนภา กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยพิธีนี้เป็นการกราบลาบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติฯและร่วมกริบผมนาค จำนวน 238 รูป โดยจัดพิธีถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขาร แก่นาคราษฎรบนพื้นที่สูง ณ วิหารคดและพระอุโบสถ พิธีกราบขอขมาและปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะต่อพระเทพกิตติเวที ประธานคณะพระธรรมจาริก เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พร้อมพิธีเปิดนิทรรศการงานพระธรรมจาริก และซุ้มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือราษฎรบนพื้นที่สูง พิธีถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารแก่นาคราษฎรบนพื้นที่สูง ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งคาดว่ากิจกรรมโครงการด้านพุทธศาสนาในครั้งนี้ ทั้งในส่วนนิทรรศการ “งานพระธรรมจาริกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร์บนพื้นที่สูง” และอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะเป็นส่วนหนึ่งในการค้ำจุนด้านพุทธศาสนาในประเทศไทย และดำรงค์ไว้ซึ่งการแสดงตนเป็นพุทธมามกะของคนไทยทั้งประเทศ