กรมชลเร่งปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง วางเป้าแก้แล้ง-น้ำท่วม

0
748

กรมชลประทาน ลุยศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร หวังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่อย่างเพียงพอ ทั้งช่วยลดปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวหลังจากลงพื้นที่ และร่วมปฐมนิเทศโครงการ ว่า โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทางคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงมีมติให้กรมชลประทานศึกษาภาพรวมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และให้วางแผนปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทานที่มีอายุการใช้งานมานานหลายปี ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต

สำหรับครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง มีพื้นที่ชลประทาน 550,688 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไทรงาม อำเภอพรานกระต่าย อำเภอเมือง และอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กรมชลประทานมีแผนที่จะปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำและการระบายน้ำของโครงการฯ สามารถบรรเทาปัญหาการขาดเเคลนน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

“การดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง เป็นการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำต้นทุนในลำน้ำปิงให้มีประสิทธิภาพ สามารถวางกรอบการจัดสรรน้ำในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดความสมบูรณ์ของน้ำ รวมถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ซึ่งกรมชลประทานพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยดี และก่อเกิดประโยชน์อย่างเกิดสูงสุดแก่ประชาชน” นายเฉลิมเกียรติฯ กล่าวสรุป