“อาร์ต พศุตม์” นำทีมผู้กำกับฯ รับเกียรติบัตร ปลื้ม ! เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘”

0
1059

 

พลโท ธเนศ  กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดงานรู้คุณแผ่นดิน และนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน โครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ ๘”   ภายใต้ แนวคิด We Do Volunteer (ทําให้ ด้วยใจโดยมี พลโท สมศักดิ์  สมรักษ์ เจ้ากรม กิจการพลเรือนทหารบก , อาร์ต – พศุตม์ บานแย้ม ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ของโครงการคุณปรัชญา ปิ่นแก้วคุณบัณฑิต ทองดีคุณเหมันต์ เชตมีคุณวิทยา ทองอยู่ยง ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

โครงการ “ปลุกจิตสํานึกรู้คุณแผ่นดิน” ได้ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๕ จนปัจจุบัน ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๘ ซึ่งการดําเนินงานที่ผ่านมา กองทัพบก ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดําเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของสังคมไทย เพื่อกระตุ้นจิตสํานึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างจิตสํานึกด้านความมั่นคง และความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนชาวไทย ในการปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันให้ขยายผลไปสู่ทุกภาคส่วนต่อไป

โดยมีการการจัดกิจกรรมเปิดโครงการฯ และกิจกรรมการประกวดภาพวาด ภาพยนตร์สั้น และการจัดทํา สื่อสร้างสรรค์รณรงค์ให้คนไทยมีจิตอาสา“WeDoVolunteer”(ทําให้ด้วยใจ) และถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความจงรักภักดี นําไปเผยแพร่ สู่สาธารณชน รวมไปถึงการรณรงค์ปลุกจิตสํานึก ผ่านสื่อโฆษณารถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดําเนินโครงการฯ ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน และจัดนิทรรศการรู้คุณแผ่นดิน เพื่อเผยแพร่ผลงานของโครงการฯ และรวมพลังเครือข่าย ป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนสังคมไทย ให้มีความตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบของคนไทย ที่พึงมีต่อสถาบัน

นอกจากนั้นแล้วกรมกิจการพลเรือนทหารบก และ มณฑลทหารบก ทั้ง ๓๕ แห่ง ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายกตัญญูคลับในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น ๓๕ สถาบัน เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีความกตัญญูต่อกตัญญูต่อพ่อ แม่ แผู้มีพระคุณ ครูบาอาจารย์ตลอดจนชาติบ้านเมืองและพระมหากษัตริย์