แถลงข่าวเปิดกิจกรรม Ignite Tourism Thailand : TAT Skill Factory

0
65

“เสริมศักดิ์”รมว. ท่องเที่ยว เสริมทัพกระทรวงแรงงานและพันธมิตร พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวไทย ตอบโจทย์ “IGNITE TOURISM THAILAND”

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม Ignite
Tourism Thailand : TAT Skill Factory ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบาย “IGNITE TOURISM THAILAND” มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและทักษะต่าง ๆ แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยหัวใจสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความประทับใจและร่วมผลักดันประเทศไทยเป็น Tourism Hub จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายชำนาญศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. ให้เกียรติร่วมแถลงข่าว ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะมีบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 300 คน


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาเป็นกระทรวงที่สำคัญในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นหนึ่งในกระทรวงที่มีส่วน
สำคัญในการดำเนินนโยบาย ‘IGNITE TOURISM THAILAND’ ภายใต้เป้าหมายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี 2567 อยู่ที่ 3.5 ล้านล้านบาท จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้การจะทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายก็ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนอกจากนี้ก็จะเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ผนึกกันให้แน่นขึ้น เน้นการผลักดันเมืองรองให้เป็นเมืองน่าเที่ยว เน้นพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เปิดโอกาสให้จังหวัดต่าง ๆ หาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้มากขึ้น ทำให้เมืองไทยเป็นโฮมสเตย์ของโลก และใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว ได้รับความสะดวกสบาย ตั้งแต่การเดินทาง ที่พัก การสื่อสาร ไปจนถึงความปลอดภัย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ททท. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนายกระดับแรงงานภาคบริการ ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจของกระทรวงแรงงานที่มี