กทปส. ร่วมมือกับ ITU จัดอบรม “Building Distributed Ledger   Technologies (Blockchain) Projects” เป็นปีที่ 3

0
983

 

               สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU)  จัดอบรมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ Building Distributed Ledger Technologies (Blockchain) Projects โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Sameer Sharma : Senior Advisor, Regional Office Asia and the Pacific และ Mr. Ashish Narayan : Program Co-ordinator จาก ITU เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ DLT (Distributed Ledger Technology) เพื่อไปประยุกต์ใช้กับแนวคิด Thailand 4.0 ซึ่งเน้นเรื่องความถูกต้องจากข้อมูลและการปลอมแปลงข้อมูลที่ทำได้ยากสามารถตรวจสอบได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา Mr. Skylar Hurwitz : ITU Expert และประเทศออสเตรเลีย Mr. Jamie Cerexhe : ITU Expert  เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ ในระหว่างวันที่ 5-8 พฤษจิกายน 2562 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ