“โนอาร์เอนเทอร์เมนท์” จัดสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานในสถานประกอบการบันเทิง

0
1066

 

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วไป ทั่วโลก ในส่วนของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยจจำนวนมาก รวมไปถึงภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจล้วนได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้น บริษัท โนอาร์เอนเทอร์เมนท์ จํากัด จึงตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับวิธีการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างถูกต้อง

ล่าสุด บริษัท โนอาร์เอนเทอร์เมนท์ จํากัด จัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานในสถาน ประกอบการบันเทิงในหัวข้อ “แนวทางการป้องก้นควบคุมไวรัสโคโรน่า (COVID-19)ในสถานประกอบการบันเทิง ณ โรงแรม เอ วัน กรุงเทพฯ เพื่ออบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 ในสถานที่ทํางานแก่พนักงานจำนวน200 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการป้องกัน ควบคุมไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในสถานประกอบการบันเทิง”

ทั้งนี้ นายชาตรี อุดมวิทย์ ผู้บริหาร บริษัท โนอาร์เอนเทอร์เมนท์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ เพิ่มมาตรการรับมือสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ามาใช้บริการอย่างเข้มข้น โดยในส่วนของลูกค้าได้จัดเตรียมเครื่องเทอร์โม สแกน (Thermo Scan) ซึ่งได้มาตรฐานระดับ โลกที่ใช้ตรวจในสนามบินเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าอาคาร ตลอดจนจัด เตรียมอุปกรณ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ได้มาตรฐานให้ลูกค้าได้ใช้ฆ่าเชื้อขณะเข้ารับบริการ เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาดทุกจุดสัมผัสสาธารณะทุกๆ 1 ชั่วโมง เน้นย้ำการ ทําความสะอาดฆ่าเชื้อจุดเสี่ยงตลอดเวลา อาทิ ที่จับประตู ลิฟท์ และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ รวมทั้งดําเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ปฏิบัติงานหลักตามตารางที่กําหนด
“การตื่นตัวของไวรัสที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่คนมองข้ามว่า ผู้ประกอบการในสถานบันเทิงอย่างเรา ไม่ได้ตระหนักหรือ เกิดความวิตกกังวลในการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการ ผมในนามผู้บริหารทีมโนอาร์ฯ ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่เราได้เตรียมเครื่องมือตามหลักการของกรมควบคุมโรคฯ มีเครื่องเทอร์โมสแกนและ มีเจลในการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามาตั้งแต่แรกๆ แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงได้เชิญหน่วยงานของรัฐ เข้ามาดูแล เราน่าจะเป็นสถานบันเทิงอันดับต้นๆ ที่ตระหนักชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ พนักงานของเราถ้าไม่รู้จริง จะให้บริการลูกค้าไม่ได้จึงเกิดงานในวันนี้ขึ้นมาครับ”

ในส่วนของพนักงานมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้างานทกุครั้งสำหรับพนักงานที่ให้บริการแก่ลูกค้ามีการอบรมปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หรือหากมีพนักงาน เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม อิหร่าน และอิตาลี พนักงานจะต้องหยุด พักและแยกตัวเอง (Self-quarantine) เพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัส COVID-19 หลังกลับถึงประเทศไทย เมื่อครบกำหนดแล้วต้องไปรับการตรวจ ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ได้ มาตรฐาน พร้อมนําใบรับรองแพทย์มาแสดงในวันที่กลับมาปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 มอบให้กับพนักงานฟรี! แบบไม่มีค่าใช้จ่าย