โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ” (Wellness Corporate Nation-Building หรือ Wellness CNB)

0
742

รวมพลังผลักดันไทยเป็นเมืองหลวง Wellness โลกพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือระหว่าง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสถาบันการสร้างชาติและงานปฐมนิเทศงาน “โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ”

ผลตอบรับดีเกินคาด สำหรับการเปิดรับสมัครหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ สมัครเข้า “โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ” (Wellness Corporate Nation-Building หรือ Wellness CNB) เป็นจำนวนมาก หลังจากเปิดรับลงทะเบียนได้เพียงไม่นาน ทั้งนี้ทางสถาบันการสร้างชาติ พร้อมต้อนรับทุกหน่วยงานธุรกิจ ในงานปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ

ด้วยแนวคิดที่ว่าหากบุคลากรในหน่วยงานมีสุขสภาพที่ดี (wellness) ทั้งด้านกาย ใจ จิต อารมณ์ สังคม จะส่งผลให้ลดการเจ็บป่วย และบุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน จะมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน ตลอดจนเพิ่มความผูกพันรักองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งผลต่อการดูแลลูกค้าผู้รับบริการอย่างดี ช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับองค์กร การสร้างสุขสภาพที่ดีให้กับพนักงานจึงไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ยังช่วยส่งผลดีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเหตุนี้ คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการWellness เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 1 ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ จึงได้ริเริ่ม โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building หรือ Wellness CNB ) เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาสุขสภาพของพนักงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดสุขสภาพ (Wellness) อย่างเป็นองค์รวม โดยบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอก เพื่อให้เกิดมุมมองในการดูแลพนักงานอย่างครบมิติ

โดยมีการพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย นายแพทย์ธเศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งมอบให้นายแพทย์.สามารถ ถีระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนสุขภาพ เป็นผู้แทนลงนามฯ และสถาบันการสร้างชาติ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์  ประธานอำนวยการหลักสูตร , ดร.อมรศักดิ์  กิจธนานันท์  ประธานจัดการหลักสูตร และท่านอำนวย ปะติเส  ประธานรุ่น นสช. Wellness 2 เป็นต้น มาเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสองเห็นควรร่วมมือกันเพื่อจะทำงานในกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานทั้งสอง และก่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องการเพิ่มผลงาน และผลิตภาพขององค์กร โดยการส่งเสริมให้เกิด สุขภาพ สําหรับบุคลากรในองค์กร , ยกระดับองค์กรให้เป็นต้นแบบองค์กรที่ช่วยพัฒนาชุมชน และสังคม และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองหลวงของการส่งเสริมสุขภาพของโลกเพื่อการสร้างชาติ หน่วยงานทั้งสองจึงเห็นสมควรจัดทำบันทึกความร่วมมือนี้ขึ้น

อีกทั้ง ยังได้มีการจัดงานปฐมนิเทศ “โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในนามผู้แทน ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงานฯ เพื่อต้อนรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจเข้าสู่งานปฐมนิเทศโครงการฯ ซึ่งได้กล่าวว่า “ ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานฯ ในวันนี้ สถาบันการสร้างชาติและคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติได้มีเจตนาที่

ตรงกับกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพราะการช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีครบทุกด้านทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพจิต หรือที่เรียกว่า Wellness ย่อมทำให้ประชาชนเจ็บป่วยน้อยลง อายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ เป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศในระยะยาว เมื่อประชาชนมีสุขภาพดีย่อมช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุขของชีวิตกว่า 40 ปี หากเราสามารถช่วยให้บุคลากรกลุ่มนี้มีความรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ที่ถูกต้อง มีค่านิยมต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี มีการปฏิบัติตัวตามแนวทางการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศในระยะยาวต่อไป”

อีกทั้ง ภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานฯ ได้รับฟังแนวความคิดอันเป็นประโยชน์ จาก ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิด Wellness ครบวงจร โดยสถาบันการสร้างชาติ และ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ประธานอำนวยการหลักสูตรผู้ประกอบการ wellness เพื่อการสร้างชาติ ให้ความรู้ด้าน wellness ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์การสร้างสุขสภาพที่ดีให้พนักงานยุคดิจิทัล” พร้อมทั้ง ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์  ผู้อำนวยการสถาบันการสร้างชาติ ได้บรรยายให้ความกระจ่างกับผู้สนใจที่จะนำหน่วยงานเข้าสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมสุขสภาพที่ดีให้เกิดกับบุคลากรในองค์กรทั้ง 9 ด้าน และแผนตารางการปฏิบัติงานของโครงการสำหรับองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ องค์กรที่เข้าร่วมโครงการฯจะได้รับโอกาสพิเศษมากมาย อาทิ ได้รับการประเมินศักยภาพองค์กรด้านการสร้างสุขสภาพให้แก่บุคลากรได้รับการอบรมแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาสุขสภาพของพนักงานอย่างถูกวิธี  โดยจะได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาอาสาผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในด้านต่างๆ (วปษ.) โดยมีวางแผนการทำงานโครงการฯ อย่างเช่น “ลงพื้นที่ตามหน่วยงานและองค์กรธุรกิจจริง”,“ประชุมติดตามผลและอัพเดท เพื่อหาแนวหาในการปรับปรุงพัฒนา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง” ตลอดระยะเวลา 12 เดือน ซึ่งตลอด 1 ปี หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการถือเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาสุขสภาพที่ดี และที่สำคัญคือโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลทรงเกียรติองค์กรต้นแบบประจำปี 2567 พร้อมประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับตราสัญลักษณ์การเป็นองค์กร “Wellness CNB” ด้วย โดยภายในงานเปิดให้ผู้สนใจและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ คุณขวัญใจ โทรศัพท์ 097 218 8448 หรือ Email: [email protected]  website : wellnesscnb.org