อ่างเก็บน้ำเบตง แหล่งน้ำหนุนเศรษฐกิจแดนใต้

0
847

 

โครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโครงการที่รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาความไม่สงบ ด้วยการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะและกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยยกอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์กลางการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

แต่ ณ วันนี้อำเภอเบตง จ.ยะลา ยังคงประสบกับปัญหาอุทกภัย และปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อาทิ ชาวมาเลเซีย เดินทางผ่านชายแดนมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก


เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว กรมชลประทาน ภายใต้การสั่งการของ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านสวนแป๊ะหลิม เทศบาลตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองเบตง ซึ่งโครงการนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำได้ 11.6 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองเบตง และพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจะส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเดือนละ 0.8 ล้านลูกบาศก์เมตร อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์พืชและสัตว์น้ำ และระบายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ท้ายน้ำอีกด้วย


นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวหลังจากลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการว่า กรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณในการเตรียมความพร้อม การสำรวจ และออกแบบ อีกทั้งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญพื้นที่แห่งนี้ เพราะว่าอีกไม่นาน จะมีสนามบิน ที่นี่ อีกทั้ง อ.เบตง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม หากที่นี่มีน้ำ ก็จะสร้างความมั่นคงในด้านเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง โดยความก้าวหน้าของโครงการ ปัจจุบันได้มีการเจรจากับเจ้าของที่ดินในการเลื่อนจุดก่อสร้าง และเจ้าของที่ดินได้ยินยอมให้กรมชลประทาน เข้าดำเนินการสำรวจสภาพภูมิประเทศแล้ว