สมเด็จพระสังฆราช ประทานไฟพระฤกษ์ เนื่องใน“เทศกาลถือศีลกินเจ

0
272

วันที่ 21 กันยายน 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ ดร.คฑา ชินบัญชร คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมพระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,คุณมนตรี หลิมเจริญ อดีตรองประธานคณะกรรมบริหารบ้วนเฮงเจตั๊ว,คุณนัธชัย โรจน์อรุณอังกูร ไวยาวัจกรวัดเขตร์นาบุญญาราม,คุณภากร เจียรวิบูลยานนท์ ประธานคณะกรรมบริหารเม่งหงีเจตั๊ว,คุณกานต์พงศ์ ชินอุดมพงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารบ้วนเฮงเจตั๊ว,คุณคมกฤช ไลวรรณ์ รองเหรัญญิกบ้วนเฮงเจตั๊ว , คุณธีรธร สาคริกานนท์ รองเหรัญญิกเม่งหงีเจตั๊ว เฝ้าวโรกาส ถวายสักการะและประทานไฟพระฤกษ์

สำหรับอัญเชิญมาจุดประทีปบูชาพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ เป็นปฐมฤกษ์ เนื่องใน“เทศกาลถือศีลกินเจ จังหวัดจันทบุรี” ที่จัดให้มีขึ้น เพื่อบูชาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้พุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 เป็นระยะเวลา 10 วัน ตามขนบประเพณีพระพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย ที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็น ปีที่ 135