สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประจำปีการศึกษา 2565-2567

0
312

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดย ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์นายกสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กับ  ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2565-2567 การลงนามความร่วมมือวันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

มาร่วมพิธี โดยโครงการความร่วมมือทางวิชาการนี้เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ภายใต้หลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการดำเนินการเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียน เพื่อให้เกิดผล การสร้างนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ห้องเรียน เป็นฐาน เป็นการพัฒนาแบบ Coaching & Mentoring ผ่านกระบวนการชุมชน   แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และร่วมกันถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และขยายผลโรงเรียนในเครือข่าย