สกสว. ร่วมกับ คกก.วิทย์ฯ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ จ.กระบี่ “นำร่องใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิต ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”

0
590

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โดยคณะร่วมกันลงพื้นที่สวนปาล์มศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และมีการร่วมประชุมหารือกับภาคส่วนราชการนำทีมโดย พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หารือแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรในจังหวัดกระบี่

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการนำร่องในการใช้กลยุทธ์การสร้างรายได้ของเกษตรกรฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยอาศัยความร่วมมือจาก 3 ภาคส่วน ที่ประกอบเกษตรกร มหาวิทยาลัย และหน่วยงานในกระทรวง อว. โดยการดำเนินงานครั้งนี้มีกรอบระยะเวลา 3 ปี เป้าหมายคือการทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10,000 บาท ด้วยการนำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่ เริ่มจากการศึกษาการเพิ่มมูลปาล์มน้ำมัน อุตสากรรมการเลี้ยงแพะ ตลอดจนหาแนวทางการกระจายรายได้จากภาคการท่องเที่ยว

ทางด้าน ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รองผู้อำนวยการภารกิจส่งเสริมระบบการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ นำทีมเจ้าหน้าที่ สกสว. ร่วมลงพื้นที่ พร้อมเปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงภาพรวมความต้องการของคนพื้นที่ ทำเกิดประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษารวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประกอบการทำแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ สกสว. ยังมีภารกิจในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ซึ่งต่อจากนี้ทางคณะทำงานจะดำเนินการหารูปแบบการทำงานเพื่อเชื่อมโยงนำเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมต่าง ๆ นำมาให้เกษตรกรได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตอบโจทย์การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต