ม.ขอนแก่น ประกาศ จับมือกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นแห่งแรกของภาคอีสาน พลิกโฉมจากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning

0
379

เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps เพื่อสร้างเด็กไทยก้าวล้ำการศึกษา และสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ

ที่ห้องประชุม สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ได้จัดพิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรศ.ดร.สุมาลี
ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร ลงนามร่วมกัน

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ย้ำว่า นี่เป็น เป้าหมายหลักในการพลิกโฉมจากการเรียนการสอนแบบ Passive Learning มาเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 54, 258 จ (4) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังสนับสนุนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยเน้นกระบวนการถักทอ เพื่อสร้างความรู้ด้วยตัวของผู้เรียนเองทั้งระบบ
​คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ต่างมีความมุ่งมั่น ส่งเสริมให้มีการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยด้วยนโยบายการพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการ “สร้างนวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมผู้เรียน” ผ่านการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้บรรลุผลดังกล่าว ในระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้โดยองค์กรทั้งสองจะร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้ปรับเปลี่ยนจากเน้นให้ความรู้เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning และการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้เกณฑ์มิติคุณภาพ (Rubrics) เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและความเป็นมืออาชีพของครูอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสององค์กรจะเป็นการผสานพลังกันในด้านองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของบุคลากร สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาผ่านการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแนวใหม่ในรูปแบบ Active Learning ให้กับโรงเรียนทุกสังกัด ทุกระดับชั้นในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ครู อาจารย์ ผู้เรียน เข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวและได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มศักยภาพต่อไป อย่างไรก็ตาม คณะบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มั่นใจว่า นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของการศึกษาไทย และจะเป็นผลดีต่อเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่จะต่อยอดการศึกษาไปสู่อัจริยะ ด้วยการเรียนสนุก ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

ขณะที่ ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม มุ่งมั่นส่งเสริมให้ผลักดันรูปแบบการศึกษานี้ ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาระดับโลก