มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

0
419

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เพื่อใช้หลักสูตร Active learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ gpas 5 step

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือ พว. กล่าวว่า เป็นเรื่องดี ที่ สถาบันอุดมศึกษาหลักของประเทศ ได้ร่่วมเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศภายใต้การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเชื่อว่า ภายใน 1-2 ปีนี้ จะเห็นผลของความร่วมมือที่จะทำให้เด็กสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แม้ขณะนี้จะยังไม่สามารถเรียน Onsite ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ตาม

ทั้งนี้ จากงานวิจัย พิสูจน์ได้ว่า กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning สามารถพลิกโฉมประเทศเปลี่ยนแปลงครู และผู้เรียนได้จริง ในระยะเวลาอันสั้น โดย พว.จะสนับสนุนคู่มือครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับของผู้เรียน ให้มีองค์ความรู้ จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มศว. กล่าวว่า วันนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง พว. กับ มศว ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะสามารถทำให้การศึกษาของประเทศก้าวหน้าไปได้ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นการนำภาคทฤษฎี ไปสู่หลักการปฏิบัติ ซึ่งเชื่อว่า จะประสบความสำเร็จ และตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติได้