“ปรัชญา ปิ่นแก้ว” นำทีมผู้กำกับฯ ชื่อดัง ร่วมตัดสินภาพยนตร์สั้น “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8”

0
861

พลตรี ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยานในการตัดสินการประกวดผลงานภาพวาด และประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น โคงการ ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่ 8โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาทิมาร่วมตัดสินภาพถ่ายคือ ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม),อาจารย์สังคม ทองมี ประธานก่อตั้งศูนย์ศิลป์สิรินธรศาตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ อดีตรองอธิการบดี ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากรรศ.ทินกร กาษรสุวรรณ รองคณะบดีฝ่ายบริหารจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรผศ. ดร.อภิชาติ พลประเสริฐ หัวหน้าภาควิชา ศิลปะดนตรี และนาฎศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาดระดับประถมศึกษา จำนวน  1,122 ผลงานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 450 ผลงานระดับอุดมศึกษา จำนวน  25 ผลงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้

ผู้ที่ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่เด็กหญิง ภัทรภร นิลวรรณาภา  โรงเรียนอนุบาลกิติยา, ระดับมัธยมศึกษานาย นวพล หมัดสุเด็น  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณและระดับอุดมศึกษา นายธนโชติ พิลา มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำหรับการตัดสินภาพยนตร์สั้นได้รับเกียรติจาก พลโท สมศักดิ์ สมรักษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานในการตัดสินการประกวด โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ คุณเหมันต์ เชตมี (พี่พุ) ผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอคุณปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์คุณวิทยา ทองอยู่ยง ผู้กำกับภาพยนตร์คุณอลงกต  เอื้อไพบูลย์ ผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับมิวสิกวิดีโอคุณชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์ มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๐๐ ผลงาน และระดับประชาชนทั่วไป จำนวน ๕๐ ผลงานรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา ได้แก่ เรื่อง นิทาน ทีม Happiness Productionมหาวิทยาลัยกรุงเทพและประชาชนทั่วไป เรื่อง Happiness  ทีม NPS

สำหรับโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ซึ่งจัดติดต่อกันมาแล้วเป็นปีที่โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ” กระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติให้เผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป โดยมีความพิเศษ เช่นกิจกรรมการประกวดภาพวาด กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาว 90 วินาที โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคนไทยต่อสถาบันหลักของชาติไทย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกิจกรรมศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ที่จะกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแสดงออก ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาดระดับประถมศึกษา จำนวน  1,122 ผลงานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 450 ผลงานระดับอุดมศึกษา จำนวน  25 ผลงาน โดยมีผู้ได้รับรางวัลดังนี้ ติดตามกิจกรรมและข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการได้ที่เว็บไซต์www.thailandwakeup.com และ Facebook Thailandwakeup