ติ๊ก-จิ๊ก นำทีมไอดอลวัยเก๋า “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” สร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างยั่งยืน

0
265

ศิลปินรุ่นเก๋าชื่อดัง นำโดย ติ๊ก ชีโร่, เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์, อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ, นวลนงค์ จามิกรณ์ ตบเท้าเข้าร่วม  โครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปิดมุมมองและเตรียมความพร้อม ในวัยของการเปลี่ยนแปลง!! ในงานเสวนา FORUM TALK “ เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง ” ณห้องแถลงข่าวอาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวง อว.

โดยภายในงานได้เปิดเวทีโชว์จากวัยเก๋าที่ยังมีไฟ อ.สุกรี เจริญสุขและวงปล่อยแก่, ศิลปินแห่งชาติ สันติ ลุนเผ่ มากระตุ้นพลังและมอบความสุขให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกคนอย่างอิ่มเอมใจ   จากนั้น ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธีฯได้เผยถึงแผนการเดินหน้าโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ขานรับนโยบายรัฐบาลที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการพัฒนากำลังคนที่เหมาะสมแบบรอบด้าน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและมีความสุขในโลกยุคใหม่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวั  จึงจัดให้มีการเสวนา FORUM TALK “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ขึ้น  เพื่อให้กลุ่มผู้สูงวัยใช้ศักยภาพความสามารถในด้านต่างช่วยพัฒนาประเทศในรอบด้านให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างดี โดยในปี 2565 จะมุ่งเน้นการขยายผลให้ครอบคลุม เพิ่มจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ เสริมทีมสร้างโอกาส เพิ่มความยั่งยืน มีหน่วยงานขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลภาพรวม และในปี 2566 เป็นการผลักดันให้เกิดผล โดยการเพิ่มทักษะอื่นๆ ในการพัฒนาให้เกิดศักยภาพ ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพใหม่สำหรับผู้สูงอายุนอกจากนี้ทางโครงการฯ ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้บุคคลวัยเกษียณ (Idol วัยเก๋า) ที่มีพลังในการใช้ชีวิต  5 ด้านด้วยกันคือ  ด้านการเสริมสร้างทักษะอาชีพ ได้แก่ ป้าแจ๋ว – ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ , ด้านการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ป้าจิ๊ – อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ,ด้านส่งเสริมทักษะดิจิตอล ได้แก่ ติ๊ก ชีโร่ , ด้านสานสัมพันธ์ต่างวัย ได้แก่ แม่หน่อย – นวลนงค์ จามิกรณ์(แม่น้องแพนเค้ก), ด้านจิตอาสาเพื่อสังคม ได้แก่ พี่จิ๊ก – เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ซึ่งล้วนเป็นบุคคลวัยเกษียณที่สามารถถ่ายทอดพลังบวกให้กับสังคมมีแรงกระเพื่อมอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาการดำเนินชีวิตให้มีความสุข มีสีสันอยู่ตลอดเวลาพร้อมช่วยขับเคลื่อนโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญสร้างการบูรณาการเพื่อคนเกษียณหรือผู้สูงอายุควรได้รับโอกาสและสร้างแรงจูงใจให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต นับเป็น ‘พลัง’ ที่ทรง ‘คุณค่า’ ใช้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ของคนกลุ่มนี้ มามีส่วนร่วมสร้างประเทศให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน อย่าปล่อยให้อายุ มาปิดกั้นพลังในตัวคุณ