“ดีเวอร์ฮูด เอชที” จับมือ โรงพยาบาลบางจาก ต่อยอดความสำเร็จ ลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูล การบริการด้านสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์

0
211

บริษัท ดีเวอร์ฮูด เอชที (Deverhood HT) จำกัด นำโดย นางสาว ผกาทิพย์ อักษรนันทน์ กรรมการผู้จัดการ และ รศ.ดร. เกริก ภิรมย์โสภา ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยี ร่วมกับ นายแพทย์วันฉัตร ชินสุวาเทย์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาระบบการทำงานและเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนผลักดันให้แผนแม่บท “Digital Transformation” ของโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเกิดขึ้นได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางจาก และ บริษัท ดีเวอร์ฮูด เอชที จำกัด ได้จัดตั้งคณะทำงานทวิภาคี ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ มุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการด้านการแพทย์, ด้านเทคโนโลยีและต่อยอดความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ MEDIC by Deverhood HT ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูลการบริการด้านสุขภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Healthcare Data Management Platform) ที่มีการเริ่มนำไปใช้ในโรงพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หลายพื้นที่ก่อนแล้ว โดยระบบนี้จะสามารถรองรับการรักษา, ติดตามผู้ป่วย ตั้งแต่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิในชุมชน จนถึงหน่วยบริการระดับตติยภูมิระดับสูง อย่างโรงพยาบาลจังหวัด อีกทั้งยังสามารถบูรณาการให้ใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวมและประเมินผลครบทุกมิติ ที่สำคัญระบบ Medic by Deverhood HT มีระบบที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเฉพาะด้าน เพื่อการรักษาและรวดเร็วตรงจุดประกอบการรักษา อีกด้วยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.deverhood.com