ชป. เดินหน้าออกแบบปรับปรุงคลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย

0
841
กรมชลประทาน เดินหน้าออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไท จ.พระนครศรีอยุธยา

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการงานจ้าง ออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล องค์กรภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบที่มา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ ลักษณะโครงการ รายละเอียดโครงการ และขอความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาโครงการร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกตอนล่าง คลองเจ้าเจ็ด-อ่าวไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ที่กรมชลประทานได้วางแผนดำเนินการเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถระบายน้ำในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ดออกสู่อ่าวไทยได้ โดยสามารถระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เพิ่มขึ้นจาก 52 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 130 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดปริมาณการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนได้ถึง 50% ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บหรือระบายน้ำของแก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยอีกด้วย