จัดงาน Thai-Denmark Milksic Festival ต้อนรับ ลมหนาว ณ ลานเนินนุ่ม เชียงใหม่ 15 ธันวาคมนี้

0
819

 

ว่าน ธนกฤต, ซานิ AF และศิลปิ นไอดอล วง SY51 ปลกุ กระแสเจเนอเรชั่นรุ่น ใหม่หันมาดมื่ นม เตรียมจัดงาน Thai-Denmark Milksic Festival ต้อนรับ ลมหนาว ณ ลานเนินนุ่ม เชียงใหม่ 15 ธันวาคมนี้

เป็นขวัญใจของเด็ก และผู้ใหญ่สําหรับศิลปิน ว่าน ธนกฤต, ซ่านิAF และศิลปิน ไอดอลชําวเหนือ วง SY51 ท่ีเตรียมจะยกความมันส์ ความสนุกสนานไปกับพี่น้องชาวเชียงใหม่ ในงาน “THAI-DENMARK MILKSIC FESTIVAL” (ไทย-เดนมําร์ค มิวสิค เฟสติวลั 2019) ท่ีทําง อ.ส.ค. (องคก์ การส่งเสริมกิจกํารโคนมแห่งประเทศไทย) จดั ข้ึนเพื่อปลุกกระแสและสร้าง ค่านิยมเด็กรุ่นใหม่ GenZ ถึง GenX ได้หันมาดื่มนมไทย-เดนมําร์คนมโคสดแท้ 100% ที่ผลิต จํากน้ํานมดิบของเกษตรกรไทย

โดยภายในงานจะได้ร่วมสนุกกับ มินิคอนเสิร์ตจําก 3 ศิลปินดงั ว่าน ธนกฤต , ซ่านิAF และวงSY51ศิลปินไอดอล ชาวเหนือ พร้อมกับตุ๊กกี้ ชิงร้อย และดีเจบุ๊กโกะ ที่จะมาสร้างสีสัน และ มอบโชคให้กับ ชาวเชียงใหม่ได้ มาร่วมงาน รับของรางวัลอีกมากกว่า 500,000 บาท พร้อมกับช้อป ชิม อาหาร ที่รวมของอร่อยไว้ในงานน้ี ซึ่งได้ร้บเกียรติจากนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่า การรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นประธานในพิธี งาน “THAI- DENMARK MILKSIC FESTIVAL” จะมีข้ึนในวัน อาทิตย์ ที่ 15 ธันวามคม 2562 ตั้งแต่เวลา 4โมงเย็นเป็นต้นไป ณ ลานเนินนุ่ม ตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ งานนี้เข้าชมฟรี