ครบรอบ 128 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” มอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม แบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19

0
692
กระทรวงมหาดไทยร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของหน่วยงานขนย้ายผู้เสียสละบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดในวันหมัก”  ประจำปี  2563  ซึ่งวันที่  10  สิงหาคมในปีนี้ครบรอบ  128  ปีวันที่จัดขึ้นเพื่อ เพลงสรรเสริญพระพักตร์ของสมเด็จพระจอมเกล้าฯอยู่หัวโขนที่  ที่ทรงได้ล้ำกำเนิดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  10  . . 2435  ที่บ้านเกาะอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ทัวร์วันประจำเดือนประจำปี2563  กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการจัดลำดับการส่งมอบรางวัลเลิศล้ำให้กับพี่น้องตระกูลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นคนชอบที่ดีสืบต่อไปเพื่อเชิดชูเกียรติ ที่ปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบในการปฏิบัติ  บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านหมู่บ้านในหมู่บ้านรวมถึงการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด-19  ที่เกิดขึ้นอยู่ในห้วยก็ยังคงทำหน้าที่ เคียงข้างลูกบ้านของตัวเองเสมอมาและสำหรับกำนันยอดเยี่ยมประจำปี  2563  มีสาระ  261  คนแยกเป็นทีมกำนันยอดเยี่ยม  128  คนและแฟนยอดเยี่ยม  133  คน  

โดยพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 แบบวิถีใหม่ห่างไกลโควิด-19 มีการกระจายพิธีมอบรางวัลไปยังท้องที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตัวอย่างเช่น จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ 

ในส่วนของจังหวัดสงขลา ได้มี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมพิธี  

พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวให้โอวาทเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ว่า 

“…ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ ตามนโยบายสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งทุกคนได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสมารถ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และทางราชการ ขอให้ยืนหยัดในการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ประพฤติตนป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป…” 

เนื่องในวาระครบรอบ 128 ปี วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงมหาดไทย จะได้ยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการทำงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมถึงนำพาความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแนวทางประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา 

ร่วมเชิดชูเกียรติเกียรติและศักดิ์ศรีของสถาบันผู้เสียสละบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดและรับรู้ประวัติที่มาของวันสิบทิศต่อได้ที่https://youtu.be/a7ltHv88j2M