“ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3” อพท. ขานรับนโยบาย Soft Power พร้อมปักหมุดดันแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่พิเศษผ่านมาตรฐานสู่เวทีโลก

0
188

อพท. จัดงาน “DASTA FORUM 2024 ในวาระพิเศษครบรอบ 20 ปี อพท.” ร่วมเดินทางเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 เตรียมปักหมุดพัฒนาพื้นที่พิเศษตามมาตรฐานสากลและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลเรื่อง Soft Power และผลักดันแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่เตรียมประกาศเข้าสู่การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวในระดับโลก

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา อพท. ได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการลงไปประสานงานและประสานการใช้อำนาจและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development) กล่าวคือ ทำทุกเรื่องเฉพาะในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น โดยการพัฒนาต้องยืนอยู่บนหลักการความยั่งยืนและสมดุลใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ อพท. จึงได้จัดงาน DASTA FORUM 2024
ในวาระพิเศษครบรอบ 20 ปี อพท. ภายใต้แนวคิด “20 ปี อพท. การเดินทางเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่การท่องเที่ยวของไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทภารกิจของ อพท. และนำเสนอผลงานที่สำคัญ
ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

** 9 พื้นที่พิเศษ ต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย **

ภายในงาน อพท. ได้นำเสนอพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้ประกาศแล้ว 9 พื้นที่ ได้แก่ 1) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง 2) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง 3) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมรดกโลกสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร       4) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย 5) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน 6) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง7) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 8) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย และ 9) พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนคุ้งบางกะเจ้า โดยได้นำอัตลักษณ์และความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่มานำเสนอ

ความสำคัญของการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สืเนื่องจาก พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีทรัพยากรและมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงและหลากหลาย การดำเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ “พื้นที่พิเศษ” ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน เพราะเป็นการพัฒนาที่ใช้หลักการ
เชิงวิชาการและเชิงเทคนิคมาวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว (Pain Point) ของพื้นที่ และแก้ปัญหาความซับซ้อนหรือไม่มีเจ้าภาพชัดเจนในการพัฒนา เพื่อนำมากำหนดเป้าหมายในการพัฒนาารท่องเที่ยวของแต่ละพื้นที่ร่วมกัน และเกิดการบูรณาการการพัฒนาอย่างแท้จริง

** ผลสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดระยะเวลา 20 ปี **

อพท. ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น และให้เกิดความยั่งยืนโดยมีผลงานอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้เกิดความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (Global Sustainable Tourism Criteria : GSTC) จนได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกและได้รับรางวัล Green Destinations Top 100 Stories จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย พื้นที่เกาะหมาก จังหวัดตราด และพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ และล่าสุด “เชียงคาน” ได้รับเหรียญเงินแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก Green Destinations Award แห่งแรกในอาเซียนอีกด้วย

นอกจากนี้ อพท. ยังร่วมพัฒนาและยกเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network : UCCN) จำนวน 4 เมือง ได้แก่ สุโขทัย (เมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน) เพชรบุรี (เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร) เชียงราย (เมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ) และสุพรรณบุรี (เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี)รวมทั้งยังได้ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวสู่การเป็นต้นแบบ
การท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จนได้รับรางวัล PATA Gold Awards 5 รางวัล ได้แก่ 1) การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ของกลุ่มสตรีในพื้นที่พิเศษภายใต้แบรนด์ “น่านเน้อเจ้า” 2) การสืบสานรากเหง้าแห่งภูมิปัญญาสู่การพัฒนาเยาวชนที่ยั่งยืน “DASTA NAN Youth Club” 3) การพัฒนาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อชุมชนเชิงบูรณาการ (Certificate in CBT Integrated) 4) การสนับสนุนชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ฟื้นคืนชีวิตให้มรดก (Heritage) ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และ 5) การฟื้นฟูชุมชน
ย่านเมืองเก่าริมแม่น้ำเพชรบุรีให้กลับมามีชีวิตด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรม

** ก้าวต่อไปในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการผลักดัน Soft Power ในพื้นที่พิเศษ**

นับจากนี้ อพท. ยังคงเตรียมปักหมุการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทาง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เชื่อมโยงพื้นที่พัฒนาที่สำคัญเพื่อสร้างความสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามจุดเน้นของแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนทุกภาคี การพัฒนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงบูรณาการ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ Co-Creation & Co-Own คือ
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ เพื่อให้ทุกภาคส่วน
เกิดความหวงแหนในทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกัน

ทั้งนี้ อพท. จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ 4 ด้านเพื่อมุ่งสู่ “การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสู่การเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทยให้เป็นเมืองน่าเที่ยวและน่าอยู่” ได้แก่ 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล
2) เพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น 3) พัฒนา Soft Power สนับสนุน ฟื้นฟศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 4) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการผลักดันให้
แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษก้าวเข้าสู่การยมรับในเวทีระดับโลกต่อไป