การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง อบจ. พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พว. ประจำปีการศึกษา 2565-2567

0
384

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ โดย ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565-2567 ขึ้น  การดำเนินงานตามข้อตกลงจะอยู่ในรูปแบบของการประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active Learning และการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล