กรมชลประทาน จัดสื่อสารคดี ความสำคัญของน้ำ

0
776

 

กรมชลประทาน นอกจากมีบทบาทสำคัญ ในการเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำของประเทศแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำของประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น ตลอดจนวางแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ในทุกมิติ

โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้นมาดูแลรับผิดชอบในลุ่มน้ำสาขาทั่วประเทศอย่างบูรณาการ ร่วมกับภาคประชาชน เพื่อให้สามารถจัดหาน้ำได้เพียงพอกับความต้องการใช้เพิ่มทวีคูณขึ้นในทุก ๆ ปี

เพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กรมชลประทาน จึงได้ผลิตสื่อ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อบทบาทหน้าที่ของกรมชลประทาน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การให้ความร่วมมือที่ดีต่อไปในปัจจุบันและอนาคต