กรมชลนับ1 อ่างฯห้วยหลวงเหนือ จ.พะเยา เปิดศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ

0
715

กรมชลประทาน เดินหน้านับ1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ จังหวัดพะเยา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา นายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมปฐมนิเทศโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงเหนือ จังหวัดพะเยา โดยมี นายรัล ใสนันท์ ปลัดอำเภอเชียงคำ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการฯเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดประชุมปฐมนิเทศครั้งนี้ เป็นการเปิดตัวโครงการฯ ด้วยการนำเสนอความเป็นมา ลักษณะและแนวทางในการศึกษาโครงการฯ ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ พร้อมกับรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่

เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการฯ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

ในเบื้องต้นได้มีการกำหนดแนวทางในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่บ้านสันติสุข ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน เก็บกักน้ำได้ประมาณ 2.54 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำด้วยระบบท่อ พื้นที่รับประโยชน์ในช่วงฤดูฝนประมาณ 3,000 ไร่ และฤดูแล้งประมาณ 1,200 ไร่ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(C) ตั้งแต่ 50 ไร่ แต่ไม่ถึง 500 ไร่ ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ให้ความเห็นชอบ ก่อนขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป