เชื่อมทุกบริการผ่านปลายนิ้ว ง่าย ครบ จบในแอปเดียว

0
517

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทยและสมาคมประกันชีวิตไทย จัดพิธีแถลงข่าวเปิดโครงการ OIC Gateway และการให้บริการ Application กรมธรรม์ของฉัน” ภายในงานThailand InsurTech Fair ครั้งที่ 1 โดยเปิดตัวโครงการ OIC Gateway และการให้บริการ Application “กรมธรรม์ของฉัน”      หรือ MyPolicyบน LINE Official Account “คปภ. รอบรู้ (@OICConnect)อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชน และผู้เอาประกันภัยเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับยุคดิจิทั      

เลขาธิการ คปภ. เปิเผยว่า โครงการ OIC Gateway เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง หรือตัวกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลด้านประกันภัยแบบ Real-Time ในรูปแบบ Application Programming Interface (API) เข้าด้วยกัน ผ่านศูนย์ข้อมูลของสำนักงาน คปภ. ที่มีมาตรฐานความมั่นคงและปลอดภัยสารสนเทศในระดับสูง ออกแบบและดำเนินการสอดคล้อง กับข้อกฎหมายต่าง อาทิระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งต่อประชาชนและบริษัทประกันภัย โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคธุรกิจประกันภัยในการออกแบบและพัฒนาระบบ OIC Gateway เพื่อให้ทำหน้าที่เสมือนทางด่วนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงาน คปภ. และบริษัทประกันภัย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ในมิติที่หลากหลายขึ้น และได้เชื่อมต่อระบบ OIC Gateway เข้ากับ คปภ. รอบรู้ (@OICConnect)” บน LINE Official Account ที่มีอยู่แล้ว เพื่อพัฒนาเป็น Super Application ด้านประกันภัย ช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย งเป็นที่มาของการให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy”สำหรับให้ถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่ตนเองถือครองทั้งหมดทุกบริษัท ครบ จบ ในที่เดียว

สำหรับโครงการ OIC Gateway สามารถต่อยอดและให้บริการได้ในหลายมิติ โดยในระยะที่ 1 ของโครงการ       จะมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปเป็นอันดับแรก ซึ่งจะให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน หรือ My Policy” และบริการเสริมอื่น ๆ บน LINE Official Account คปภ. รอบรู้ (@OICConnect) อาทิบริการสืบค้นข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัย จากบริษัทประกันภัยทั่วประเทศ บริการตรวสอบสถานะใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย บริการตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งสำนักงาน คปภ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และบริการตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่บริษัทประกันภัย เป็นต้น แม้ว่าขณะนี้หลาย บริษัทประกันภัยจะมีการพัฒนาช่องทางหรือ Application ให้ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยของตนเองที่มีกับบริษัทได้ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้เอาประกันภัยต้องตรวจสอบ ที่ละบริษัท ทำให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลา ดังนั้น การให้บริการ “กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy” จึงช่วยให้ระชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่ตนเองถือครองทั้งหมดทุกบริษัท ครบ จบ ในที่เดียว และยังเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านประกันภัยได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นอบโจทย์ผู้เอาประกันภัยในยุค Digital Lifestyle และในระยะที่ 2 อยู่ระหว่างขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มเติม ด้วยการพัฒนาระบบให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจ และยกระดับการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านประกันภัยควบคู่ไปกับ ความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เอาประกันภัย

สำนักงาน คปภ. ขอชิญชวนประชาชนและผู้เอาประกันภัย แอด LINE Official Account คปภ. รอบรู้ (@OICConnect)” และลองตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยที่เมนู กรมธรรม์ของฉัน หรือ MyPolicy ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรม์ประกันภัยของท่านได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ง่าย ครบ  ในที่เดียวเลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย