ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ร่วมเป็นประธานเปิดงาน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาผู้สื่อข่าวช่างภาพสื่อมวลชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 และเข้ารับรางวัล World ASEAN Awards 2022

0
233

ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพะยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาผู้สื่อข่าวช่างภาพสื่อมวลชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 และเข้ารับรางวัล World ASEAN Awards 2022

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ จัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาผู้สื่อข่าวช่างภาพสื่อมวลชน ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ชั้นนำ สื่อออนไลน์ และสื่อต่างๆ

โดยมี ว่าที่ร้อยตำรวจตรี วิรัช โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อำเภอพะยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน และ นางไพลิน โตอิ้ม เป็นประธานอุปถัมภ์มอบทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 41 ทุน รวมเป็นทั้งสิ้น 205,000บาท ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าว และช่างภาพสื่อมวลชนได้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ที่ดี ที่เป็นประโยชน์ ทำให้ผู้ประกอบกิจการ ประชาชน และสังคมส่วนรวม มีผลทำให้การดำเนินชีวิต สังคม เศรษฐกิจดีขึ้น ธุรกิจมีการพัฒนา ได้ช่องทางและโอกาสใหม่ๆที่ดีขึ้น ยังได้รับรู้เรียนรู้ถึงภัยสังคมต่างๆ เพื่อเตือนภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้รับการแก้ไขได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมส่วนรวมและพัฒนาประเทศชาติ

ทางสมาพันธ์ฯ เล็งเห็นว่า ผู้สื่อข่าวและช่างภาพสื่อมวลชน ต้องทำหน้าที่เพื่อสังคมด้วยความทุ่มเทอดทนมีจรรยาบรรณ ไม่จำกัดเวลา บ่อยครั้งต้องเสี่ยงชีวิต ถูกข่มขู่คุกคาม ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แต่มีรายได้ไม่มากมายนัก ต้องรับภาระเลี้ยงดูแลลูกและครอบครัว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

ดังนั้น สมาพันธ์ฯ จึงได้จัดมอบทุนการศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตร-ธิดาผู้สื่อข่าวสื่อมวลชน ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนในบางส่วน ที่จะได้มีการศึกษาที่ดี และได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นกำลังสำคัญในอนาคตในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

เวลา 14.00 น. สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ จัดงานพิธีประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “ต้นแบบดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 โดย พลตรีหม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ เป็นประธานพิธี

การจัดประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “ต้นแบบดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องส่งเสริมสนับสนุนคนดีมีคุณธรรม ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต หน้าที่การงาน ธุรกิจเจริญก้าวหน้ามั่นคง จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อเป็นต้นแบบคนดีของแผ่นดิน ในการเป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทยและประเทศชาติ สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างดียิ่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคนดี มีผลงานโดดเด่นดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ “บุคคล องค์กร ธุรกิจ แบรนด์ (Brand) ผลิตภัณฑ์ดีเด่น” ที่ประสบความสำเร็จ มีการบริหารจัดการที่ดี พัฒนามาตรฐานสากล เทคโนโลยี/นวัตกรรมทันสมัย มีความคิดริเริ่ม/สร้างสรรค์ดี ไม่เอาเปรียบประชาชน มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคมและประเทศชาติ เป็นที่ยอมรับจากประชาชน องค์กร สังคม สื่อมวลชน มีข่าวที่ดีทางสื่อสารมวลชน และมีภาพพจน์ที่ดีในสายตาประชาชน ในการพัฒนาตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จ สร้างขวัญกำลังใจเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ให้เข้มแข็งยั่งยืนยิ่งขึ้น และเพื่อเกียรติยศ ชื่อเสียง ความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว วงศ์ตระกูล และองค์กร ควรคู่สังคมไทย


สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลและสังคม ในการนำตัวอย่างที่ดีไปปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ และประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เพื่อพัฒนาให้สังคมดีขึ้น และรับเรื่องราวร้องเรียนเพื่อประชาชน

สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ โดยนายสมชาย สวยวิชา เป็นประธานสมาพันธ์ฯ, นางสาวนิภาวรรณ บุตรเขียว รองประธานสมาพันธ์ฯ และ พลตรีสมาน เกษรอินทร์ ประธานอำนวยการ และ นางไพลิน โตอิ้ม เป็นประธานอุปถัมภ์สมาพันธ์ฯ