รองอธิบดีลงพื้นที่ติดตามโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่า จ.ลำปาง

0
756

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะผู้นำท้องถิ่นและรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าแผนงานและงบประมาณโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ณ สถานที่ตั้งโครงการ โดยมีนายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุป

สำหรับประโยชน์ ของโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่านั้น หากสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภคของราษฎรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งได้

ทั้งนี้ โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่าตำบลล้อมแรด อำเภอเกิน จังหวัดลำปาง อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตั้งงบประมาณ และจัดทำรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป