รองอธิบดีกรมชล​ ลงพื้นที่เร่งรัดการพัฒนาหนองเล็งทราย

0
601

นายเฉลิมเกียรติ​ คงวิเชียรวัฒน์​ รองอธิบดีกรมชลประทาน​ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่หนองเล็งทราย โดยมีนายปาโมกข์ ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา​ ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการ ว่า​ โครงการนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (ฝาย คสล.เดิม) โดยก่อสร้างฝายพับได้ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น มีการปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิม ให้มีขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 11 กิโลเมตร รวมทั้งฟื้นฟูแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ประมาณ 200 ไร่

สำหรับหนองเล็งทราย นับว่าเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 5,563 ไร่ มีพื้นที่รับน้ำ 200 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ใจกลางของอำเภอแม่ใจ​จ.พะเยา มีพื้นที่ครอบคลุมมากถึง 5 ตำบล จากทั้งหมด 6 ตำบลของอำเภอแม่ใจ ราษฎรได้อาศัยแหล่งน้ำนี้ ในการประกอบอาชีพประมง และเลี้ยงสัตว์ กล่าวได้ว่าหนองเล็งทรายเปรียบเสมือนหัวใจของชาวอำเภอแม่ใจ

ปัจจุบันมีการจัดการน้ำและการดูแลบำรุงรักษา โดยการใช้ประโยชน์จากหนองเล็งทราย เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค ปีละประมาณ 720,000 ลบ.ม. หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 60,000 ลบ.ม. และยังมีพื้นที่การเกษตรรอบหนองเล็งทรายอีกประมาณ 10,000 ไร่ ที่ใช้น้ำจากหนองน้ำแห่งนี้

หากดำเนินการแล้วเสร็จ​ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในหนองเล็งทรายได้กว่า 20 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 10,000 ไร่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
พร้อมกันนี้​ รองอธิบดีกรมขลประทาน​ยังได้กระชับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ​เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด​