พิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล โครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” มูลค่ารางวัลกว่า 700,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

0
912

 

 

กองบัญชาการกองทัพไทย  จัดพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยในงานมีพลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯ  และคณะกรรมการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชาเถาทอง ศิลปินแห่งชาติ,  อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ,  ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, มณเฑียร ชูเสือหึง  กระทรวงวัฒนธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ วังบอน,  ปกรณ์ กลมเกลี้ยง พลโท อภิสิทธิ์ นุชบุษบา เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร และชลิต นาคพะวัน ที่ปรึกษาโครงการฯ

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 กองบัญชาการกองทัพไทย” ได้จัดทำโครงการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ซึ่งเป็นเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของ “กองทัพไทย” โดย “กองบัญชาการกองทัพไทย” เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติการร่วมระหว่ากองบัญชาการ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ด้วยการผนึกกำลัง ความสมัครสมานสามัคคี  เสมือนเป็นหนึ่งกองทัพเดียวที่มีเอกภาพและศักยภาพสูงสุด โดยการสนธิกำลังจากทุกเหล่าทัพ ตามคุณลักษณะ หลักนิยม และขีดความสามารถ เพื่อคลี่คลาย แก้ไข และบรรเทาสถานการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในยามปกติและยามสงคราม  โดยเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอจินตนาการแนวความคิด ความรู้สึก มุมมองความสำคัญของ “กองทัพไทย” ในการปฏิบัติภารกิจร่วมในด้านต่าง ๆ สู่ภาพวาด ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จารึกไว้เป็นคลังภาพวาดแห่งประวัติ ศาสตร์ของกองทัพไทย

โดยได้จัดพิธีประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาดให้กับผู้ส่งผลงาน  ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  โดยมีผู้เข้ารับรางวัลแต่ละระดับ ดังนี้ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายพลวัฒน์ สามิดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อภาพ สามทัพสามัคคี / The Three Unity Army

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

ได้แก่ นายทรัพย์สถิตย์ อภิบาลศรี  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์

ชื่อภาพ สามทัพรวมใจ สามัคคียิ่งใหญ่ พิทักษ์แผ่นดิน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล

1. นายพรเทพ ชัยชนะ  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อภาพ 3 ทัพไทย ร่วมใจ จงรักภักดี

2. นายปริญญา ยอดกระโทก  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อภาพ  รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย

3. นางสาวจิตรานิจ เสนาะกลาง  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อภาพ สามัคคีรวมเป็นหนึ่ง

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา มูลค่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

1.  นายบัญชา แจ่มแสง   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ชื่อภาพ มุ่งมั่นเสียสละ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. นายราเมศวร์ ศรีวิชัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชื่อภาพ  สามกองทัพไทยรวมใจพิทักษ์ชาติ

3. นายพิชนุพันธ์ โทนุบล  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ชื่อภาพ  จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว

4. นางสาวบัณฑิตา สบายวงษ์  โรงเรียนปากช่อง

ชื่อภาพ  หนึ่งเดียวเพื่อชาติ

5. นายณัฐพล มะลาศรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อภาพ พลังแห่งความสามัคคี

6. นายชัยณัฐ แสงงาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ชื่อภาพ  รั้วของชาติ

7. นางสาวปรียานันท์ อุ่นไธสง  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อภาพ  รวมใจเป็นหนึ่งมั่น 3 เหล่าทัพ พ้องสามัคคี

8. นายธนาคาร กลั่นนคร  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อภาพ  บิดาแห่ง ๓ เหล่าทัพ

9. นางสาวอภิชญา สุวรรณเดช วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อภาพ  สามเหล่าทัพร่วมใจ

10. นางสาวเรณุกา สิทธิวงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ชื่อภาพ  น้ำหนึ่งใจเดียว กลมเกลียวสามัคคี สามทัพพ้อง

 

ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

ได้แก่     นายสุภชัย นาทีชัยชนะ  ชื่อภาพ  กองทัพไทยพิทักษ์ – พัฒนา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  เงินรางวัล มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 1 รางวัล

ได้แก่     นายชาญณรงค์ แดงประคำ ชื่อภาพ รั้วของชาติ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  เงินรางวัล มูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 3 รางวัล

1. นายสวัสดิ์ สุวรรณปักษ์  ชื่อภาพ จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว

2. นายชาญณรงค์ แดงประคำ  ชื่อภาพ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน

3. นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์บุญธรรม ชื่อภาพ ปฏิบัติตนตามคำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล

 

รางวัลชมเชย เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จํานวน 10 รางวัล

1.  นายภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ชื่อภาพ อดีต ปัจจุบัน อนาคตกองทัพไทย

2. นายบุญเสริม วัฒนกิจ ชื่อภาพ  คู่ประชา

3. นายมานนท์ สุธรรม  ชื่อภาพ  Royal Thai Armed

4. นายสุชาติ ขวัญหวาน ชื่อภาพ  สามเหล่าทัพร่วมสามัคคี ทำความดีเพื่อสังคม

5. นายนาคอนันตพร จันทร์ภูสงค์  ชื่อภาพ ท.ทหารอดทน

6. นายสุกิจ เชื้อสายดวง  ชื่อภาพ  มิ่งขวัญแห่งกองทัพไทย

7. นายวุฒิชัย บุญยิ่ง  ชื่อภาพ  Army of Siam

8. นายธนากร สารารักษ์  ชื่อภาพ  ปกฟ้า-ป้องน้ำ-คุ้มดิน

9. นายสัมพันธ์ สารารักษ์ ชื่อภาพ  สมรภูมิบ้านหมากแข้ง

10. นายวิระวุธ บุญเนือง ชื่อภาพ  รวมใจเป็น 1

 

ภาพผลงานจะนำไปจัดนิทรรศการ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ณ บริเวณผนังโค้ง ชั้น หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้-1 ธันวาคม 62 และหลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดง ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ธันวาคม 62 เป็นต้นไป