นักวิจัยสวนสุนันทา จับมือภาคเอกชน ผนึกกำลังผลักดันงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น

0
241

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน อ.ดร.สกุล จริยาแจ่มสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และกิจการพิเศษ อ.ดร.พนิดา นิลอรุณและนายวุฒิพงศ์ จันทร์เมืองไทย ตัวแทนคณะผู้วิจัย จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผนึกกำลังร่วมมือกับ บริษัท ทีเอฟ คอสเมโทโลจี (ประเทศไทย) จำกัด โดย ดร.อัครภัสสร์ ชนะจินดาโสภณ ประธานกรรมการบริหาร โดยได้รับการอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมทุนในการพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยววิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี สู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติโครงการจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาการท่องเที่ยวในวิถีประมงพื้นบ้านภาคตะวันออก ในจังหวัดจันทบุรี