“ดร.ดนุช” ลงพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมเสวนาถอดบทเรียน “U2T for BCG”

0
227

ดร.ดนุชลงพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมเสวนาถอดบทเรียน “U2T for BCG” ยึดมั่น!ลงมือทำแล้วต้องให้สุดเพื่อผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม

เมื่อลงมือทำแล้วต้องไปให้สุดเพื่อผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะลงพื้นที่ภาคตะวันออก ชลบุรีระยองจันทบุรีประธานเปิดงาน “U2T for BCG บทเรียนจากอดีตสู่ความต่อเนื่องยั่งยืนกิจกรรมภาคต่อโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนําผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG ที่จัดขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ต่อด้วย หมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และปิดท้ายกันที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่เป้าหมายภาคตะวันออกที่ อว.ลงพื้นที่จัดแสดงสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภค ขยายโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคบริการต่างๆ นับตั้งแต่เริ่มโครงการ จนกระทั่งปัจจุบัน ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้ข้อดี ข้อเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงโครงการและชุมชมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต

สำหรับงานเสวนาหัวข้อ “U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืนมีตัวแทนผู้ประกอบการ เข้าร่วมหารือเป็นจำนวนมาก และมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยที่ดูแลรับผิดชอบโครงการฯ รวมถึงหน่วยงานที่ อว. ได้ผสานความร่วมมือ อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park ,คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป(OTOP) และ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ University Business Incubator : UBI ที่ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนจนได้ผลผลิตภูมิปัญญาชุมชนนำมาส่งเสริมและผลิตออกจำหน่าย ได้มาร่วมกันถกถึงปัญหาที่พบบ่อยรวมถึงวิธีการแก้ไขเพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม  จากนั้นนำชมผลงาน U2T for BCG ที่นำมาจัดแสดงมากมาย ทั้งสินค้าทางการเกษตรแปรรูป สมุนไพร ผ้ามัดย้อม เครื่องจักสาน ตัวอย่างที่สินค้าที่ได้รับการพัฒนาแล้วเพื่อเป็นการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่าภายหลังจากที่เริ่มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตําบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ โครงการ U2T ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) การจ้างงานการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน การจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) โดยมหาวิทยาลัยเป็น System Integrator มีการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และนักศึกษา มีงานทําและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งการถอดบทเรียนครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นทั้งมุมมองที่ประสบความสำเร็จ และด้านที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นถิ่นก็ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการได้จัดเสวนา นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม สําหรับปีงบประมาณ 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) ยังคงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต และบริการด้าน BCG เพื่อให้สมบูรณ์ครบทุกพื้นที่ต่อไป

ผมหวังว่าการร่วมกันถอดบทเรียนภาพรวมผลการดําเนินงานในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศครั้งนี้ จะเป็นการนําปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดําเนินงานมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หารือร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการบูรณาการการทํางานร่วมกันของเครือข่าย อว. เพื่อยกระดับ เศรษฐกิจ สังคม พร้อมขจัดปัญหาความยากจนในทุกพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างชีวิตใหม่ สร้างผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละตําบล และทําให้เกิดการสานต่อผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและภาคของการส่งออก และแน่นอนว่าโครงการนี้จะยังอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไปครับดร.ดนุช กล่าวปิดท้าย