ซีพีแรม จำกัด วาง 9 มาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวัง กรณี COVID-19

0
769
บริษัท ซีพีแรม จำกัด วาง 9 มาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวัง กรณี COVID-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงาน และผู้บริโภค คุมเข้มภายในบริษัท ซีพีแรม จำกัด ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ

​ซีพีแรม ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานมาตรฐานโลก ยึดมั่นปณิธานองค์กรในการร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ด้วยนวัตกรรมกระบวนการผลิตที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของโลก ให้ความสำคัญสูงสุดในการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยทางอาหารตามแนวทาง FOOD 3S ขององค์กรอย่างเข้มงวด และเคร่งครัด ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของการผลิตอาหารขององค์กร

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ คณะทำงานป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ กรณี COVID-19บริษัท ซีพีแรม จำกัด ได้วางมาตรการทั้งสิ้น 9 มาตรการที่ต้องปฏิบัติอย่างอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด ดังนี้

1. ซีพีแรม ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกัน เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์กรณี COVID-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดตั้งจุดคัดกรองกรณี COVID-19 บริเวณทางเข้าบริษัทฯ ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ
2. ซีพีแรม ให้ความสำคัญสูงสุดในการควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ และความปลอดภัยด้านต่างๆ  อย่างเข้มงวด และเคร่งครัด ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของการผลิตอาหารของบริษัทฯ อาทิ ด้านวัตถุดิบ ด้านการผลิตสินค้า ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้านกระบวนการจัดส่ง เป็นต้น
3. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ติดต่อกับบริษัทฯ ต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายที่ศีรษะทุกกรณีก่อนเข้ามาภายในพื้นที่บริษัทฯ ซึ่งหากพบอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามมิให้ผู้นั้นเข้ามาภายในพื้นที่บริษัทฯ โดยเด็ดขาดพร้อมทำการบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มรายงานกรณีอุณหภูมิร่างกายผิดปกติ
4. ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ติดต่อกับบริษัทฯ ต้องทำการฆ่าเชื้อที่มือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ หรือเจลแอลกอฮอล์ ที่จัดเตรียมไว้บริเวณทางเข้าบริษัทฯ ทางเข้าอาคาร ภายในอาคารสำนักงาน และภายในห้องประชุมทุกแห่งในบริษัทฯ
5. ซีพีแรม ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ต่างๆ ภายในบริษัท อาทิ โรงอาหารและพื้นที่รอบนอกอาคารการผลิต พร้อมทำความสะอาดพื้นที่โดยสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐด้านปลอดภัย
6. ซีพีแรม ดำเนินการอบรม จัดทำบอร์ดให้ความรู้ และสื่อพื้นฐานด้านวิธีป้องกันและการเฝ้าระวังกรณี COVID-19 ต่างๆ แบ่งปันและถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร พนักงานภายในบริษัทฯ และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมรณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัยในกรณีเดินทางไปยังแหล่งชุมชน หรือพื้นที่แออัดเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
7. ซีพีแรม ดำเนินการจัดทำบันทึกแจ้งผู้ส่งมอบวัตถุดิบให้กับบริษัท ซีพีแรม จำกัด ด้านการเฝ้าระวัง และแนวทางการปฏิบัติการป้องกันกรณี COVID-19 อย่างเคร่งครัด
8. ซีพีแรม แจ้งขอยกเลิกการเข้าเยี่ยมชมภายในบริษัทฯ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นในการเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ต้องทำการกรอกแบบสอบถามผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และได้รับการอนุมัติจากสำนักประกันคุณภาพ และผู้บริหารระดับสูงของโรงงานนั้น ๆ
9. ซีพีแรม ดำเนินการมาตรการการเข้มงวด กรณีพนักงานที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาจัดสรรให้พนักงานหยุดงานโดยมีระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการ ห้ามมิให้เข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานหรือบริษัทฯจนกว่าจะเชื่อมั่นได้ว่าไม่ได้รับการติดเชื้อกรณี COVID-19 จากการเดินทาง