“ชวนกันมาทำ GREEN ครั้งที่ 4” หนึ่งในโครงการ CPRAM GREEN LIFE PROJECT

0
959

ซีพีแรม (ลาดกระบัง) ดีเดย์สร้างพลังคนซีพีแรมชีวิตสีเขียว ปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยื

 

 

นายปิยโชค ปิยางสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) จัดกิจกรรม “ชวนกันมาทำ GREEN ครั้งที่ 4” หนึ่งในโครงการ CPRAM GREEN LIFE PROJECT โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในองค์กร โดยภายในงานมีการออกบูธกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ กิจกรรม Zero waste Station แยกขยะให้ถูกต้อง, กิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน,กิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม, กิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้า, กิจกรรมสอนปลูกผัก, กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง Food Waste และตลาดนัด Green Market รวบรวมร้านค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ซีพีแรม ได้ดำเนินโครงการ CPRAM GREEN LIFE PROJECT โดยเริ่มจากภายในองค์กรเป็นสำคัญ ทั้งการปลูกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า รวมถึงคนซีพีแรมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการลด ละ เลิกการใช้สิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ซีพีแรมได้ขับเคลื่อนภารกิจงานด้านความรับผิดชอบทางสังคมฯ โดยบุคลากรในองค์กรทุกคนได้มีส่วนร่วม และนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน อย่างต่อเนื่องครอบคลุมหลายด้าน และยังคงเดินหน้าสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบข้าง อีกทั้งร่วมส่งมอบความดีคู่ความเก่งให้กับผู้บริโภคและสังคม 3 ประการด้วยกัน คือ FOOD SAFETY, FOOD SECURITY,และ FOOD SUSTAINABILITY หรือจำง่ายๆ ว่า 3S ทั้ง 3S ไม่ได้เป็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง เราจะต้องร่วมกันทำตลอดห่วงโซ่อุปทานส่งมอบความดีคู่ความเก่งใน 3S นี้ให้กับผู้บริโภคและสังคมเป็นเนื้อเดียวกัน นอกเหนือจากการส่งมอบความดีคู่ความเก่งให้กับผู้บริโภคและสังคม 3 ประการแล้วนั้น ซีพีแรมยังคงเดินหน้าด้านการส่งเสริมความรู้อาหารปลอดภัย คุณค่าทางโภชนาการ และสุนทรียภาพในการบริโภค ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ซีพีแรมยังคำนึงถึงการมอบสิ่งที่เป็นคุณค่าบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมกับกำหนด Brand Purpose “ร่วมส่งมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ทุกคน ” “Providing well – being for all.” เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมรอบด้านสู่ความยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมมิติสุขภาวะ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม