ชลประทานเด้งรับภัยแล้งกระบี่ เร่งหาแนวทางขาดแคลนน้ำเทศบาลเมือง

0
470

จังหวัดกระบี่ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี ส่งผลให้ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดในเขตเทศบาล เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ประสานให้กรมชลประทานขุดลอกคลองและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในลุ่มน้ำคลองกระบี่ใหญ่

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน จึงได้ลงสำรวจพื้นที่ พร้อมกับนายสาคร เกี่ยวข้อง นายวีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกระบี่ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานชลประทานที่ 15 เพื่อพบปะผู้นำท้องถิ่น และรับฟังสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ที่ทำการเทศบาล ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่จุดก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองกระบี่ใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยใต้ อ่างเก็บน้ำคลองหญ้าไทร และแก้มลิงหนองทะเล ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่เบื้องต้น พบว่า ลุ่มน้ำคลองกระบี่ใหญ่มีสภาพที่จะก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ ซึ่งมีแนวทางเบื้องต้นคือการขุดลอกคลองกระบี่ใหญ่บริเวณที่มีปัญหาตื้นเขินเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและขาดแคลนน้ำ การก่อสร้างคลองผันน้ำเลี่ยงพื้นที่ชุมชนเมืองกระบี่ และการก่อสร้างแก้มลิงหนองทะเล เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเป็นแหล่งน้ำสำรองในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งแนวทางการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางการพิจารณาเบื้องต้นจากข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลที่รวบรวมได้จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ หากกรมชลประทานพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกระบี่ใหญ่ตามข้อเรียกร้อง กรมชลประทานจะดำเนินการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไป