จัดงาน “อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูงORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL”

0
169

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ...) จัดงาน อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูงORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURALชู “ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง” เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทย 11-15 ..นี้

นายประยูร  อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ นายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเข้าร่วมงานในพิธีเปิดงาน อ.ต.ก.สินค้าเกษตรคุณภาพสูง (ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL) โดยมี นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมออกร้านและจำหน่ายสินค้าภายในงานเพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรและกระตุ้นความเชื่อมั่นให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากเกษตรกรไทยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยมีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11-15สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ถนนกำแพงเพชร ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงได้มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ.ต.ก.ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย โดยจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง อ.ต.ก. เพื่อให้ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติ โดยใช้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  “การตลาดนำการผลิต” คัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพทำการตลาดผ่านช่องทาง Offline และ Online ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การจัดงาน อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL”ในครั้งนี้  นับเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดแสดงสินค้าแห่งใหม่ใจกลางเมือง ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าเพิ่มมากขึ้น

อ.ต.ก. มีภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในการนำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนมาจัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยใช้การตลาดนำการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรด้านช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและเพื่อขับเคลื่อนตามแผนแม่บทพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พ.ศ. 2564-2568 มีเป้าประสงค์ในการเพิ่มรายได้จากการดำเนินธุรกิจตลาดสินค้าเกษตร แนวทางการดำเนินงานการพัฒนาตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ปัจจุบัน อ.ต.ก. มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ยวันละประมาณ 5,000 คน ดังนั้นใน 1 ปีจะมีผู้มาใช้บริการประมาณไม่ต่ำกว่า 1,825,000 คน ตลาด อ.ต.ก. เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้บริโภค ในฐานะแหล่ง ช้อป ชิม ชิล สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพพรีเมี่ยมแห่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร และเป็นจุดมุ่งหมาย (Destination) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2560 ตลาด อ.ต.ก. ได้รับการจัดอันดับ จากสถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นสหรัฐอเมริกาให้เป็นตลาดสดที่ดีที่สุด อันดับที่ 4 ของโลก ซึ่งเป็นการการันตีว่าตลาด อ.ต.ก. เป็นตลาดสดที่คู่ควรแก่การมาเยือน อีกทั้งพื้นที่ของ อ.ต.ก. เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสามารถเชื่อมโยงศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน รองรับผู้มาจับจ่ายใช้สอยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โครงการศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) เป็นอีกหนึ่งในภารกิจหลักขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสินค้าเกษตรคุณภาพสูงด้านการตลาดการพัฒนาแบรนด์คุณภาพ การยกระดับราคาผลผลิตที่มีคุณภาพ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผลผลิตทางการเกษตรผ่านช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์ การสร้างช่องทางการตลาดรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร คุณชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นายปณิธาน กล่าวต่อว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจ แผนงานกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) และรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรไทย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงให้แก่เกษตรกร ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ อันจะส่งผลให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง และกระตุ้นความเชื่อมั่นให้เกิดการบริโภค และขับเคลื่อนเศรษฐกิจผลักดันสินค้าเกษตรชุมชนสู่ตลาดโลก เป็การกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป ชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ซื้อ ผู้นำเข้าสินค้าไทยไปยังต่างประเทศในทุกๆภูมิภาค และสื่อมวลชนทุกแขนง

การจัดงาน อ.ต.ก. สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURALครั้งนี้ มีร้านค้าจากเกษตรกร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงหลากหลายประเภทมาจัดแสดงและจำหน่ายรวมกว่า 25 ร้านค้า ได้แก่

กรมส่งเสริมการเกษตร จำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาพิเศษ อาทิ ผลิตภัณฑ์เกลือทะเล สมุนไพรอบแห้ง ผลไม้แปรรูป น้ำสมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ ถั่วลิสงอบเกลือ ผลิตภัณฑ์กาแฟและชาฯลฯ

กรมประมง จำหน่าย ปลากุเราเค็ม ปลาทูต้มหวาน ข้าวแต๋น ปั้นสิบ ปลากระพง คางกุ้ง ปลากะพงสามน้ำ ปลาซิวอบกรอบ และสินค้าจากกรมประมงอีกมากมายมาจำหน่ายภายในงาน

กรมการข้าว ได้คัดสรรข้าวคุณภาพดี อาทิ ข้าว กข43 ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวฮาง  ข้าวกล้อง ข้าวสังข์หยด ข้าวลืมผัว ข้าวเหนียวดำ ฯลฯ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ได้แก่ ข้าวเกรียบ สบู่เหลว แชมพู มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

กรมปศุสัตว์ นำสเต็กเนื้อโคคุณภาพดี ไข่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไข่ ผลิตภัณฑ์นม ไส้อั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม มาจำหน่ายในราคาพิเศษ

กรมหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมัลเบอร์รี่ พร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษภายในงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ นำสินค้าจากกลุ่มอาชีพไวส์แอนวิสดอม สังกัดสหกรณ์เคหสถานศิครินทร์และเพื่อน จำกัด อาทิ สินค้าสมุนไพรออแกนิค ได้แก่ สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง แชมพูมะกรูด น้ำมันนวด พิมเสนน้ำ และน้ำยาทำความสะอาด

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำหน่ายน้ำมันรำข้าวสกัดเย็น นำมันงาสกัดเย็น โลชั่นน้ำนมข้าว จมูกข้าวกล้องงอก ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และ ข้าวไรซ์เบอร์รี่

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร์ค

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) จำหน่ายข้าวญี่ปุ่น ข้าวหอมมะลิระยะเม่า ซุปหัวปลี เครื่องดื่มกะทิไร้น้ำตาล ฯลฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จำหน่ายผลผลิตสดจากพื้นที่สูง ได้แก่ อโวคาโด มะเขือเทศโทมัส แตงกวาญี่ปุ่น เสาวรส บัตเตอร์นัสผลิตภัณฑ์แปรรูปจากงานวิจัย บูทอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และของที่ระลึก

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวและผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และเครื่องใช้สอย

นอกจากนี้ยังมีสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจาก องค์การสะพานปลา การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มาร่วมจำหน่ายภายในงานอีกด้วย ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร การสาธิตผลิตภัณฑ์ การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม มินิคอนเสิร์ต และช่วงโปรโมชั่นจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ในงานนี้มีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่าง วันที่ 11- 15 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.  ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ถนนกำแพงเพชร ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช  ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตลาด อ.ต.ก. จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100095393588926

LINE Official Account : https://lin.ee/ufIaIO9

Google map : https://goo.gl/maps/657fa8xAuJAYYtZT9