คปภ. ประกาศผลสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2022 ในงาน Thailand InsurTech Fair ครั้งที่ 2

0
199

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดงานประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2022 ภายใต้แนวคิด“AWAKEN THE NEW POWER OF INSURANCE” เพื่อเฟ้นหาสุดยอด InsurTech ของประเทศไทยที่เสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านประกันภัยที่เป็นเลิศ ซึ่งมีทีมที่ให้ความสนใจสมัครร่วมประกวดเป็นจำนวนมากกว่า 167 ทีม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป โดยมี 10 รางวัล รวมเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมโล่ และการตัดสินรอบชิงชนะเลิศจะให้ทีมที่ได้รับการคัดเลือกประเภทบุคคลทั่วไป 5 ทีมสุดท้าย และประเภทนิสิต/นักศึกษา 5 ทีมสุดท้าย ที่ผ่านการคัดเลือกได้มานำเสนอผลงานที่บูธของสำนักงาน คปภ. ในงาน “Thailand InsurTech Fair 2022” ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 12.45 – 14.45 น. ณ อิมแพค เอ็กซิบิชัน ฮออล์ 6 เมืองทองธานี นั้น

ในการนี้ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) ได้มอบหมายให้นายชัยยุทธ มังศรี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินและมอบรางวัลและมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายทำนุ อมาตยกุล ประธานคณะอนุกรรมการดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย คุณกัลยา จุกหอม ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารอาวุโส สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย คุณอมฤต ฟรานเซน เลขาธิการ สมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณพรชัย แสนชัยชนะ Brand Director บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร สำนักงาน คปภ และนายชินพงศ์ กระสินธุ์ Head of Center of InsurTech, Thailand (CIT) ดยการนำเสนอของแต่ละทีมในรอบชิงขนะเลิศ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 มีความหลากหลายและมีความน่าสนใจ ซึ่งกาพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศเป็นไปอย่างเข้มข้น

สำหรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรวม 100 คะแนน นั้นถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 Wow factor & Pitching Presentation ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับ 30 คะแนนเต็ม หากโครงการมีความน่าสนใจ มีไอเดียใหม่ ๆ และสามารถนำเสนผลงาน พร้อมทั้งตอบคำถามคณะกรรมการได้อย่างชัดเจน ในเวลาที่กำหนดได้ ส่วนที่ 2 คิดเป็น 20 คะแนน ได้แก่ Problem / Pain Point หรือปัญหาที่นำเสนอ ต้องเป็นปัญหาที่มีอยู่จริง และมีผลกระทบรุนแรงต่อคนส่วนมากถึงมากที่สุด ส่วนที่ 3 คิดเป็น 20 คะแนน ได้แก่ Product / Solution ที่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด เบ็ดเสร็จ ครบทุกมิติ และมีความเป็นไปได้ในบริบทประเทศไทย ส่วนที่ 4 คิดเป็น 10 คะแนน ได้แก่ Market Opportunities หรือโอกาสทางการตลาด และส่วนสุดท้าย ซึ่งคิดเป็น 20 คะแนน ได้แก่ Technology ที่สามารถตอบโจทย์ ตรงกับ Solution ทีต้องการ มีความทันสมัย และยังไม่มีการใช้งานแพร่หลายในธุรกิจประกันภัยมากนัก

สำหรับผลการตัดสินการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย OIC InsurTech Award 2022 ประเภทนิสิต / นักศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Schmettering ภายใต้แนวคิด “จากแนวโน้มที่มีผู้ป่วทางจิตเวชเพิ่มขึ้น และผู้ป่วยบางรายมีความกังวลกับการพูดคุยต่อหน้ากับนักจิตบำบัดหรือจิตแพทย์ จึงได้คิดค้น Application สำหรับผู้ป่วยทางจิตเวช สามารถพบนักนักจิตบำบัดหรือจิตแพทย์ทางออนไลน์ เพื่อทำการ วินิจฉัยประเมินวัดความเสี่ยง และคำนวณเบี้ยประกันภัยที่เหมาสมโดยใช้เทคโนโลยี AI” โดยได้รับเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Plantpot ภายใต้แนวคิด “Long term health care insurance ประกันภัยสุขภาพรูปแบบใหม่สำหรับสังคมยุคใหม่” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม METTA ภายใต้แนวคิด “Community สำหรับผู้สูงวัยบน Metaverse เพื่อการเสนอขายประกันภัยที่ใช่ สำหรับไลฟ์สไตล์ที่ชอบ” และรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Code Line ภายใต้แนวคิด “Application เพื่อ surveyor ยกระดับการเคลมรถยนต์และการบริการลูกค้า” รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Infinity ภายใต้แนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินความเสียหายรถยนต์ในโลกเสมือนจริง ผ่านเทคโนโลยี MR”

ส่วนผลการตัดสินประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมประกันสุขภาพ ซ่อมอู่ ฟิน ฟิน ภายใต้แนวคิด “Platform สำหรับเชื่อมต่อคลินิกแพทย์เอกชนที่มระบบการควบคุมต้นทุนค่ารักษา ปริมาณยาที่จ่าย (dosage) และมาตรฐานคิดค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงระบบตรวจจับการฉ้อฉล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทประกันภัย สามารถออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่คุ้มครองด้านการเข้ารักษาที่คลินิกฯ ได้ง่ายขึ้น และส่งผลให้ได้เบี้ยประกัน ราคาไม่แพง หมาะสำหรับผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่มีสวัสดิการพื้นฐานอยู่แล้ว สามารถเข้าถึงและเลือกใช้การ ประกันสุขภาพเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น” ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Blue oak ภายใต้แนวคิด “ลดความสูญเสียเมื่อเกิภัย เพิ่มความอุ่นใจให้ผู้เอาประกัน หั่นค่าเบี้ยให้ถูกลง สำหรับผู้สูงอายุ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Meddit ภายใต้แนวคิด “Meddit สรุป พร้อมแนะนำประกัน ของคุณโดย AI” และรางวัลชมเชยลำดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Covest Paratex ภายใต้แนวคิด “ระบบประกันรูปแบบหม่ ด้วยเทคโนโลยีสัญญาอัจฉริยะ บนโครงข่ายบล็อกเชน” และรางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Buddy Survey ภายใต้ แนวคิด “Auto Claim Rider Service”

เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวแสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพทางออนไลน์ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัล ในตอนหนึ่งว่า ราวัลนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัย ประจำปี 2565 หรือ OIC InsurTech Awards 2022 เพื่อจะเฟ้นหา “NEW POWER พลังใหม่” จากคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยพลิกโฉมโลกประกันภัย ให้สามารถเสริมสร้าง อุตสาหกรรมประกันภัยให้แข็งแกร่ง รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใชบริการ ให้สามารถเข้าถึงบริการ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคด้านการประกันภัย โดยโครงการปีนี้สามารถ จัดกิจกรรม Bootcamp เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน InsurTech และความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมด้านเทคนโลยีการประกันภัย ซึ่งจัดทั้งในรูปแบบ Online และ Offlineเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) รวมถึงมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคอยเป็น Coach ให้คำปรึกษาแบบ Intensive Coaching เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดและบ่มเพาะผลงานให้สามารถตอบโจทย์ Pain Point ต่าง ๆ ได้ตรงจุด และสามารถนำเสนอ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการประกันภัย ที่มีความน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในการต่อยอดไปสู่ภาคธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ และจากการประกวดครั้งนี้ทำให้เห็นว่า คนรุ่นใหม่และกลุ่ม InsurTech Startup ในประเทศไทยนั้น มีศักยภาพไมแพ้ ประเทศอื่น ๆ เราได้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญของการร่วมกันพลิกโฉมอุตสาหกรรมประกันภัย และมีพลังในการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งศูนย์CIT จะมุ่งสร้างสภาพแวดล้อม และสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม พร้อมทั้งประสานพลัคนทุก generation โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech) ซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นอันมากต่อธุรกิจประกันภัยของไทยในอนาคต

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการปีนี้จะช่วยส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสหกรรม ประกันภัยให้แก่ กลุ่มนิสิต นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย และ Tech Firm ที่มีความสนใจได้นำความรู้ ไปพัฒนานวัตกรรมด้านการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลทุกทีม ขอให้รักษาคุณภาพและหมั่นพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น พื่อจะได้นำความรู้มาต่อยอดและช่วยกันพัฒนา InsurTech ของประเทศไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย