กรมชลประทาน เดินหน้าแก้ปัญหาภัยแล้ง อ.พร้าว เชียงใหม่

0
516

กรมชลประทาน เดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ ตั้งเป้าบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน ของตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ติดตามเร่งรัด โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ ซึ่งเป็นโครงการที่ราษฎรในพื้นที่ ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้เสนอขอมายังกรมชลประทาน ผ่านทางอำเภอพร้าว เมื่อปี 2542


นายเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า ปัญหาของพื้นที่นี้ มักจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน และในช่วงฤดูแล้งยังประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ที่เกิดฝนทิ้งช่วง ทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้ซึ่งปลูกกันมากในพื้นที่ตำบลโหล่งขอดได้รับความเสียหาย มีราคาตกต่ำ ประกอบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ราษฎรได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมาก

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.6 บ.หลวง ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เก็บกักน้ำได้ประมาณ 20.19 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ และยังสามารถช่วยบรรเทาเรื่องน้ำหลากได้อีกด้วย โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 8,200 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้านของตำบลโหล่งขอด เดิมเกษตรกรในพื้นที่ทำการเกษตรโดยใช้จากฝายทั้ง 5 แห่ง ปลูกพืชได้เฉพาะในช่วงฤดูฝน มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ส่วนในฤดูแล้งเฉพาะที่อยู่ริมน้ำจึงจะทำการเกษตรได้ ในอนาคตเมื่อมีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละแล้วก็จะสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปีทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ส่วนบริเวณพื้นที่ดอนซึ่งปลูกพวกไม้ผล ก็จะสามารถรับน้ำผ่านระบบท่อได้อีกทางหนึ่งด้วย